ISSN   Online: 1306 - 8555     Printed: 1306 - 8547

      Make Homepage    Letter to editor    Print Page

  Year: 2007    Volume: 2    Number: 1

International Journal of Science & Technology

       Year: 2007, Volume: 2, Number: 1

 S c i e n c e

 

B  i o l o g y

 
1-

The Impact of Sawmill Wood Wastes on the Water Quality and Fish Communities of Benin River, Niger Delta Area, Nigeria.

Nijerya Delta Adasındaki Benin Nehrinde Su Kalitesine ve Balık Topluluğuna Kereste Fabrikası Atıklarının Etkisi

 
 

Francis O ARIMORO, Robert B. IKOMI and Efe C. OSALOR

1-12
2-

A Study on the Morphology, Anatomy and Autecology of Erysimum amasianum Hausskn. & Bornm. (Brassicaceae) Distributed in Central Black Sea Region (Amasya-Turkey)

Orta Karadeniz Bölgesinde (Amasya-Türkiye) Yayılış Gösteren Erysimum amasianum Hausskn.& Bornm.’un  (Brassicaceae) Morfolojisi, Anatomisi ve Otekolojisi Üzerine Bir Çalışma

 
 

Arzu CANSARAN, Öznur ERGEN AKÇİN and Nezahat KANDEMİR

13-24
 

3-

 

M a t h e m a t i c s

On a Class of Sequences of Fuzzy Numbers Defined by Modulus Function

Modül Fonksiyonu Tarafından Tanımlanan Fuzzy Sayı Dizilerinin Sınıflandırılması Üzerine

 
 

Bipul SARMA

25-28
 

4-

 

C h e m i s t r y

Determination of Iron, Copper, Cadmium and Zinc in Some Cigarette Brands in Turkey

Türkiye’de Satılan Bazı Sigara Markalarında Demir, Bakır, Kadmiyum ve Çinko Tayini

 
 

Harun ÇİFTÇİ and Ali ÖLÇÜCÜ

29-32

 

E n g i n e e r i n g

 

C i v i l

 
5-

Geometrically Non-linear Analysis of Axisymmetric Plates and Shells

Eksenel Simetrik Plak ve Kabukların Geometrik Bakımdan Lineer Olmayan Analizi

 

 

Cengiz POLAT and Zülfü Çınar ULUCAN

33-40
6-

The Effects of Different Binders on Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt

Farklı Bağlayıcıların Sıcak Asfalt Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi

 

 

Baha Vural KOK and Necati KULOGLU

41-48
7-

Development of Streamflow-Suspended Sediment Rating Curve Using a Range Dependent Neural Network

Akış-Katı Madde Anahtar Eğrisinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Geliştirilmesi

 

 

Ö z g ü r  K İ Ş İ

49-61
 

8-

 

M e t a l u r g y

Effect of Talc and Heat Treatment on the Properties of Polypropylene/EVA Composite

Polypropylene/EVA Kompozitinin Özelliklerine Talk ve Isıl İşlemin Etkisi

 

 

M e h m e t  E R O G L U

63-73
9-

Investigation of the Microstructure and Wear Properties of a Cast ZA Alloy

Bir ZA Döküm Alaşımının Mikroyapı ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

 

  Zülküf BALALAN and Mehmet KAPLAN 75-81
 

Typesetting: Doc. Dr. M. Emin EMİROĞLU

E-mail: memiroglu@firat.edu.tr

 

© 2006 International Journal of Science and Technology   © All rights reserved.