ISSN   Online: 1306 - 8555     Printed: 1306 - 8547

      Make Homepage    Letter to editor    Print Page

  Year: 2008    Volume: 3    Number: 1

International Journal of Science & Technology

       Year: 2008, Volume: 3, Number: 1

 S c i e n c e

 

B  i o l o g y

 

1-

 Effects of Cadmium on the Germination, Early Seedling Growth and Metal Content of Cotton (Gossypium hirsutum L.)

Kadmiyum’un  Pamuk Bitkisinin Çimlenme, Erken Fide Gelişimi ve Metal İçeriği Üzerine Etkileri

 

 

Mehmet AYCICEK, Muharrem INCE and Mehmet YAMAN

1-11 

2-

Essential Oil Composition of the Aerial Parts of Two Salvia L. (S. multicaulis Vahl. Enum and S. tricochlada Bentham) Species from East Anatolian Region (Turkey)

Doğu Anadolu Bölgesinden (Türkiye) İki Salvia L. (S. multicaulis Vahl. Enum and S. tricochlada Bentham) Türünün Toprak Üstü Kısımlarının Uçucu Yağ Kompozisyonu

 

 

Eyüp BAĞCI and Alpaslan KOCAK

13-18  

 

3-

 A Taxonomical Study on the Fish of Sabun Suyu and Deliçay Stream (Kilis, Turkey)

Sabun Suyu ve Deliçay (Kilis) Balıklarının Taksonomik Yönden Araştırılması

 

 

Mahmut DAĞLI and A. Ümit ERDEMLİ

19-25  

 

4-

Gastropods of Two Important Streams of Gökova Bay (Muğla, Turkey) and Their Relationships with Water Quality

Gökova Körfezi (Muğla, Türkiye)’nin İki Önemli Akarsuyunun Gastropodları ve Su Kalitesi İle İlişkisi

 

 

Hasan KALYONCU,  Murat BARLAS, M. Zeki YILDIRIM and Bülent YORULMAZ

27-36  

 

 

 

5-

 

P h y s i c s

Thermophysical Properties of Blend of Poly (Vinyl Chloride) with Poly (Isobornyl Acrylate)

Poli ( Vinil Klorür )‘ün Poli ( İzobornil Akrilat) ile Karışımın Termofiziksel Özellikleri

 

 

Mediha KOK, Kadir DEMİRELLI and Yildirim AYDOGDU

37-42

6-

 

M a t h e m a t i c s

 Generalized Degeneracy of the Main Integral Equation Inverse Problem

Ters Problemin Temel İntegral Denkleminin Genel Dejenereliği

 

 

Reşat YILMAZER

43-46  

7-

 

S t a t i s t i c s

Analyzing the Bernoulli Trials UnderTime Restriction

Zaman Kısıtlaması Altında Yapılan Bernoulli Deneylerinin İncelenmesi

 

 

Mehmet GÜRCAN, Nurhan HALİSDEMİR and Sinan ÇALIK

47-51 

8-

F i s h e r i e s

The Importance of Temperature, Individual Size and Habitat Arrangement on the Bubble Nest Construction of Siamese Fighting Fish (Betta splendens Regan, 1910)

Kavgacı Siyam Balığı (Betta Splendens Regan, 1910)’nın Köpük Yuva Oluşturmasında Su Sıcaklığı, Birey Büyüklüğü Ve Ortam Düzenlemesinin Önemi

 

 

 

Muzaffer Mustafa HARLIOĞLU  and Serpil MİŞE YONAR

53-58 

9-

Investigation of Histamine Level and Some Chemical Quality Parameters in Fish Consumed in Elazig City

Elazığ’da Tüketime Sunulan Balıklarda Histamin Düzeyi İle Diğer Bazı Kimyasal Kalite Parametrelerinin Araştırılması

 

 

Özlem EMİR ÇOBAN and Bahri PATIR

59-65 

10-

Investigation of Nature of The Active Species and Carbene Formation in Photocatalytic Metathesis Reaction

Fotokimyasal Metatez Reaksiyonlarında Aktif Türün Yapısı ve Karben Oluşumunun Araştırılması

 

Cemil AYDOĞDU

67-73 

 

 

E n g i n e e r i n g

 

 

 

I n d u s t r i a l

 

11-

Investigation the Behaviour of a Balanced Stochastic U-type Assembly Line Using Simulation

Dengelenmiş Stokastik U-tipi Montaj Hattı Davranışlarının Benzetim Yoluyla Araştırılması

 

 

Ömer Faruk BAYKOÇ

75-84 

12-

 

B i o e n g i n e e r i n g

 Iron-Deficiency Anemia Detection From Hematology Parameters By Using Decision Trees

Karar Ağacı Yöntemini Kullanarak Biyokimya Verileri ile Anemi Teşhisi Dengelenmiş Stokastik U-tipi Montaj Hattı Davranışlarının Benzetim Yoluyla Araştırılması

 

 

Songul DOGAN and Ibrahim TURKOGLU

85-92 

13-

 

C h e m i s t r y

Comparative Studies On The Removal Of Nickel (Ii) From Aqueous Solution By Using Carbon Derived From Palmyra Palm Fruit Seeds And Commercial Activated Carbon

 

 

A. Kannan and S. Thambidurai

93-107 

 

14-

 

C i v i l

Flow Regime Prediction in Stepped Channels Using Neural Computing Technique

Yapay Zekâ Hesaplama Teknikleri Kullanılarak Basamaklı Kanallar Üzerindeki Akım Rejiminin Belirlenmesi

 

 

Ozgur KISI, M. Emin EMIROGLU and Ahmet BAYLAR

 109-120 

 

Typesetting: Doc. Dr. M. Emin EMİROĞLU

E-mail: memiroglu@firat.edu.tr

 


© 2006 International Journal of Science and Technology   © All rights reserved.