Hoş Geldiniz!

Bugün : 19 Şubat 2020 Çarşamba 

*Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

*Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 22/05/2001 tarih ve 24409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kuruluş

 

Madde 1 — Fırat Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

 

Dayanak

 

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendi ve 5 inci maddesinin (h) bendi ile Devlet Planlama Teşkilatının 7 nci beş yıllık kalkınma planı ilke ve hedeflerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Amaç

 

Madde 3 — Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacı:

a) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca desteklenen ve Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin aralarında oluşturdukları "Ortak Girişim" aracılığı ile yürütülen Doğu Anadolu Projesinin (DAP) hedefleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak,

b) Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili mevcut durum ve sorunları bilimsel olarak belirlemek, gerekli araştırmaları yaparak bölgenin kalkınmasına yönelik çözüm yöntemleri geliştirmek ve uygulamak,

c) Bölge sorunları ile ilgili olarak alan araştırması yapmak; sorunların sosyal, endüstriyel, sağlık, ekonomik, tarımsal, kültürel, çevresel ve eğitime yönelik yönlerini ortaya koymak ve bu sorunların çözümünde uygun yöntemleri irdelemek,

d) Kamu ve özel kesimde yer alan elemanların Doğu Anadolu Bölgesi hakkında eğitimini sağlamak,

e) Bölge sorunlarının tanıtılması ve ekolojik dengenin korunması amacına yönelik olarak seminer, konferans, sempozyum ve bilimsel toplantılar düzenlemek, öğretim üyeleri ile öğrencilerine yönelik teknik inceleme gezileri düzenlemek,

f) Doğu Anadolu Bölgesi sorunları ile ilgili olarak üniversite öğretim elemanları ve lisansüstü öğretim gören öğrencilerin araştırma projelerini desteklemek,

g) Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına uygun konularda diğer üniversitelerin ilgili merkezleri ile işbirliği yapmak ve Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca düzenlenen "Koordinasyon Kurulu" toplantılarına katılmak ve rapor hazırlamak,

h) Doğu Anadolu Bölgesi sorunlarıyla ilgili kaynak kitap ve doküman temin etmek, üniversite kütüphanesinde okuyucuların hizmetine sunmak, veri bankası oluşturmak, yayın ve yayım faaliyetinde bulunmak, İnternet’te Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili WEB sayfaları oluşturmak; video kaset, ses kasetleri, CD vb. ortamlarda bilgiler sunmak,

i) Bölge kalkınmasına yönelik Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, projeler geliştirmek.

 

Örgütleme ve Yönetim

 

Madde 4 — Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

d) Sektörler ve Temsilcileri

e) Merkez Birimleri

 

Müdür

 

Madde 5 — Müdür Fırat Üniversitesinin konuyla ilgili öğretim üyelerinin arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir öğretim üyesini Müdür yardımcısı seçer. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısı vekalet eder.

 

Müdürün Görevleri

 

Madde 6 — Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve danışma kurullarını toplantıya çağırmak ve kurullara başkanlık etmek,

b) Merkeze bağlı birimlerin ve sektör gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

 

Yönetim Kurulu

 

Madde 7 — Yönetim Kurulu; Rektör tarafından Fırat Üniversitesi elemanları arasından atanan Müdür dahil toplam 5 öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler belirlenir.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

 

Madde 8 — Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir defa toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeleri hazırlamak,

c) Fırat Üniversitesinde çeşitli akademik birimler arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokoller düzenlemek,

d) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonucunu rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

g) Merkezce açılacak kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programlarına katılanlara verilecek sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Senatosuna sunmak.

 

Danışma Kurulu ve Görevleri

 

Madde 9 — Danışma Kurulu, Rektör tarafından Fırat Üniversitesi elemanları arasından atanan üç öğretim üyesinden oluşur.

Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

 

Sektörler ve Temsilcileri

 

Madde 10 — Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırma ve uygulamalarını sektörleri aracılığıyla yürütür. Doğu Anadolu Projesinde görev almış tüm DAP Genel Koordinatörleri, DAP Üniversite Koordinatörleri ve DAP Proje Yürütücüleri Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Ayrılan doğal üyelerin yerine atanacak yeni üyelerin seçimi, sektörler ve temsilcilerinin görev ve çalışmaları, ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönergeler ile belirlenir.

 

Merkez Birimleri

 

Madde 11 — Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca hazırlanan yönergeler uyarınca yürütülür.

 

Merkez Kadroları

 

Madde l2 — Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendi çerçevesinde görevlendirilecek personel ile karşılanır.

 

Yürürlük

 

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.


Tarih : 26 Ocak 2009 Pazartesi
Hit : 5158

Copyright © F.Ü. Doğu Anadolu Araştırma ve Uygulama Merkezi