AnasayfaGenel BilgilerEğitimYönetimAkademik Kadro AnabilimdallarıLaboratuvarİletişim ENGLISH

  KONFERANSLAR

   » ICPEA 2019
   » ICAAID 2019
   » FEEB 2011
   » URSI 2014
   » ICAIE 2017

  50.YIL ETKİNLİKLERİ

   » İLK MEZUNLARIMIZ
   » EMEĞİ GEÇENLER
   » ICAIE 2017
   » AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ
   » MEZUNLAR TOPLANTISI

  GENEL

   » TV-Video Programlarımız
   » Öğrenci Değişim Programı
   » Fırat IEEE Student Branch
   » Elektro Teknoloji Kulübü
   » FPGA Topluluğu

  AKADEMİK

   » Bölüm Komisyonlarımız
   » Fak. ve Unv. Temsilcilerimiz
   » Akademik Yayınlar
   » Akademik Projeler

  LİSANS

   » Lisans Dersleri
   » Haftalık Ders Programı
   » Akademik Takvim
   » Eğitimde Yenilikler
   » Bitirme Projesi
   » Staj Yönergesi
   » Tasarım Dersi
   » Dal Seçimi

  Y.LİSANS / DOKTORA

   » Lisans Üstü Dersler
   » Tez Özetleri
   » Tez Yazım Kuralları
   » Akademik Takvim
   » Hazır Formlar
   » Otomasyon

  ANKETLER

   » Staj Yeri Anketi

  MÜDEK

   » MÜDEK nedir?
   » Tüzük
   » İlgili Linkler
   » Dersler
   » Program Profili
   » TYYÇ & Eğitim Amaçları İlişkisi
   » İstihdam Olanakları
   » Kabul ve Kayıt Koşulları
   » Kazanılan Derece
   » Mezuniyet Koşulları
   » Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
   » Önceki Öğrenimin Tanınması
   » Öğrenme Şekli
   » Üst Derece Programlarına Geçiş
   » Program Eğitim Amaçları
   » Program Çıktıları
   » Ders & Program Yeterlilikleri İlişkisi

  MEZUNLAR

   » Mezun Anketi
   » Mezunlar Toplantısı 2013
 Tüzük

MÜDEK TÜZÜĞÜ

MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE
AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Madde 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği"dir. Derneğin kısa adı "MÜDEK" tir ve tüzüğün bundan sonraki
maddelerinde kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi
yoktur.

Madde 2: DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

a) MÜDEK'in temel amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için
akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de
mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece,
güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha
nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesi
hedeflenmektedir.

b) MÜDEK, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

i. Mühendislik eğitim programlarını, kurumların başvurusu üzerine
değerlendirmek, akredite etmek,
ii. Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve
eğitimini yürütmek,
iii. Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi
konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,
iv. Mühendislik programlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki
gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin
belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden
geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,
v. Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer,
konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki
çalışmalara destek vermek,
vi. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası
dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak,
işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak,
vii. Uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,
viii. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,
ix. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar
yapmak, yaptırmak,
x. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve
yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, internet sayfası
oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,
dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme

bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı, görsel-işitsel materyal
hazırlamak, posta ve elektronik posta ile yaymak,

xi. Amaçlarını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her
türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
xii. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda belirtilen usullere göre ve gerekli
izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt
içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
xiii. Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek
amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, veya benzer
amaçlı işletmelere ortak olmak,
xiv. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
xv. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon
kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin
izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri
kurmak,
xvi. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek
ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri
saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren
konularda ortak projeler yürütmek,
xvii. Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer
derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum
kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
Madde 3: ÜYELİK KOŞULLARI VE ÜYELİĞE KABUL

a) Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler,

i. MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nda en az iki yıl
görev yapmış olmak veya
ii. Mühendislik programlarının değerlendiriciliğini yapan MÜDEK ve benzeri
ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda en az iki kez değerlendirme takımında
yer almış olmak veya
iii. En az iki yıl Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği yapmış olmak
kaydıyla,

b) Amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle MÜDEK'in amaçlarını destekleyecek olan
kamu ve özel hukuk tüzel kişileri

Yönetim Kurulu kararıyla MÜDEK üyesi olabilirler.

Madde 4: ÜYELİĞİ ASKIYA ALMA

MÜDEK üyeleri arasından üniversitelerde Rektör, Rektör Yardımcısı, Rektör
Danışmanı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı
görevlerine getirilenler ile bu görevleri yürütürken MÜDEK'e üye olanların, bu


görevleri süresince olası çıkar çatışma ve/veya çakışmalarını önlemek amacıyla,
üyelikleri otomatik olarak askıya alınır. Üyelikleri askıya alınanlar MÜDEK ile ilgili
hiçbir üyelik hakkını kullanamazlar, MÜDEK kurullarında görev yapamazlar ve yıllık
aidat ödemezler.

Madde 5: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye, istifa etmek suretiyle dilediği anda MÜDEK üyeliğinden çıkabilir. Ancak
istifanın yazılı olması şarttır. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda
çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş
borçlarını sona erdirmez. Ölüm nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi
yapılmaz.

Madde 6: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Kanunların ve işbu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Yönetim Kurulu
kararıyla MÜDEK üyeliğinden çıkarılırlar. MÜDEK üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren
haller aşağıda sıralanmıştır:

a) MÜDEK tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d) MÜDEK organlarınca verilen kararlara uymamak,

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Madde 7: ORGANLAR

MÜDEK'in organları aşağıda sıralanmıştır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

d) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK),

Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayı ile MÜDEK faaliyetlerinin yerine
getirilmesi amacıyla yeni kurullar oluşturulabilir.

Madde 8: GENEL KURUL

Genel Kurul, MÜDEK'in en yetkili karar organı olup, MÜDEK'e kayıtlı üyelerden
oluşur. Olağan Genel Kurul, her yıl Mart ayı içersinde, Yönetim Kurulu'nca
belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Dernek üyesi tüzel kişiler, Genel Kurul
toplantısında kim tarafından temsil edileceklerini Genel Kurul yapılacak yılın Şubat
ayı başına kadar, gerekli yetki belgeleri ile beraber Dernek Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na bildirirler.


Madde 9: GENEL KURULA ÇAĞRI VE TOPLANTI YETER SAYISI

a) Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü,
saati, yeri ve gündemi basılı olarak duyurulmak veya yazılı olarak ya da
elektronik posta ile bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından toplantıya
çağrılır. Bu çağrıda, yetersayı sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,
ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile
ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b) Toplantı, yetersayı sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı
için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ve ikinci toplantı için
çağrı yapılır. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay
içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri
bırakılamaz.

c) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük
değişikliği ve MÜDEK'in feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır;
yetersayının sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda yetersayı aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim
ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 10: GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

a) Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen "Genel Kurul
Üyeleri Çizelgesi"ndeki adlarının karşısına imza atmak suretiyle toplantıya
girebilirler.

b) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı
Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri
tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim
Kurulu'nca bir tutanak düzenlenir.

c) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere başkan, bir başkan vekili ile bir
yazman seçilerek üç kişilik divan heyeti oluşturulur.

d) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel
Kurul'un gündem taslağı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Divan gündem
taslağını görüşmeye açar ve Genel Kurul üyelerinden gelen değişiklik önerilerini
de gözeterek oylar ve kesinleştirir.

e) Genel Kurul'da her gerçek ya da tüzel kişi temsilcisi üyenin bir oy hakkı vardır;
üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

f) Genel Kurul'da, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile
diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık oylamayla yapılır.
Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy
pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba ya da
kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü
yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem
uygulanır.

g) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan
heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler


Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin
korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu'na yedi gün içinde teslim
etmekten sorumludur.

Madde 11: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

a) Yönetim Kurulu'nun veya Denetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya
MÜDEK üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Genel
Kurul Yönetim Kurulu'nca olağanüstü toplantıya çağırılır.

b) MÜDEK üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine karşın Yönetim Kurulu'nun
Genel Kurul'u otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmaması halinde,
üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul'u
toplantıya çağırmakla görevlendirir.

c) Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sadece toplantıya neden olan konu
hakkında görüşülüp karar alınır; toplantı sırasında gündeme madde eklenmesi
önerisi yapılamaz.

Madde 12: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a) Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini
görüşüp onaylamak,

c) Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,

d) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve
gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak;
Yönetim Kurulu'nu aklamak,

e) Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini
gizli oyla seçmek,

f) Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,

g) Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği
kurullar hakkında karar almak,

h) Yönetim Kurulu'nun üyelik için önerdiği tüzel kişilerin üyeliğe kabullerini ve
üyelikten çıkarılmalarını karara bağlamak,

i) MÜDEK için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

j) MÜDEK'in uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara
üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde
bulunması için Yönetim Kurulu'nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve
bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

k) Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da
kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,


l) Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile MÜDEK hizmetleri için
görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerine verilecek gündelik ve yolluk
miktarlarının Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinde kullanılacak esasları
belirlemek,

m) MÜDEK'in feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

n) Yönetim Kurulu'nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve
gerekli konularda karar vermek.

Madde 13: YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen beş asıl ve
beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler
Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

Yönetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar; Yönetim Kurulu üyeliği ya
da katıldıkları Yönetim Kurulu toplantıları için huzur hakkı alamazlar. Ancak Dernekle
ilgili görevlendirildikleri bir etkinliği gerçekleştirmek amacı ile yaptıkları harcamalar
Dernek bütçesinden karşılanır.

Madde 14: YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

a) Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantısında bir başkan, bir başkan
yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter üye seçerek göreve başlar.

b) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa toplanır ve gerektiğinde Yönetim Kurulu
başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

c) Yönetim Kurulu toplantıları üyelerden en az üçünün bulunmasıyla açılır ve
sürdürülür; kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır.

d) Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

e) Yönetim Kurulu video-konferans ya da tele-konferans yoluyla da toplanabilir.

Madde 15: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a) Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapmak,
kararları almak ve uygulamak,

b) Genel Kurul'un aldığı kararları uygulamak,

c) MÜDEK'i başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere
temsil yetkisi vermek,

d) Çalışma dönemi çalışma programı ile, bütçe, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak,
Genel Kurul'un onayına sunmak ve uygulamak,

e) Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli
incelemeleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerin üyelikten çıkartılma kararını
vermek,


f) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere
duyurmak,

g) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini
hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,

h) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (MAK) yapısı, üyeleri ve
çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliği ve gerektiğinde bu
yönetmelikteki değişiklikleri MAK'ın görüşlerini de alarak hazırlamak ve Genel
Kurul'un onayına sunmak,

i) MÜDEK işleyişine ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması, değiştirilmesi ve iptaline
ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

j) Gerekli gördüğünde, MÜDEK faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla MÜDEK
organı olarak çalışacak yeni kurulların oluşturulması ile ilgili öneriler oluşturmak
ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

k) Gerekli gördüğünde, MÜDEK faaliyet alanlarında görev yapacak danışma
kurulları, komiteler, çalışma grupları kurmak ve bunlarca oluşturulacak raporları
inceleyip karar almak,

l) MÜDEK'in yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak,
bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek,

m) MÜDEK amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak
işbirlikleri hakkında öneriler oluşturmak, Genel Kurul'un onayına sunmak, Genel
Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak bu tür etkinlikleri planlamak ve
yürütmek,

n) Gerekli gördüğünde, MÜDEK tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin çalışmaları
yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

o) MÜDEK organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlamak.

Madde 16: DENETİM KURULU

a) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asıl
ve üç yedek üyeden oluşur.

b) Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

c) Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul'daki seçimde
aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

d) Denetim Kurulu ilk toplantısında başkanını seçer ve bunu Yönetim Kurulu'na yazı
ile bildirir.

e) Denetim Kurulu toplantı yeter sayısı ikidir.

f) Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

i. MÜDEK'in, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi
için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup
tutulmadığını, en az yılda bir kez denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı
rapor şeklinde Yönetim Kurulu'na iletmek,

ii. Gerekli gördüğünde ya da çağrıldığında Yönetim Kurulu toplantılarına oy
hakkı olmaksızın katılmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak,
iii. Denetim sonuçlarını ortak imzalı bir rapor şeklinde Genel Kurul'a sunmak.
Madde 17: MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMLARI AKREDİTASYON KURULU

Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu mühendislik programlarının
değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Kısa ad olarak
"MAK" kullanılır. MAK'ın yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenir.
Bu yönetmelikte yapılacak değişiklerde de aynı yöntem izlenir.

Madde 18: GELİRLER

MÜDEK'in gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır:

a) Özel ve tüzel üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatlar,

b) Bağışlar (MÜDEK amaçlarının gerçekleşmesi için mal ve para olarak yapılacak
yardımlar),

c) Mevduat faizi, repo, hazine bonosu ve benzeri menkul gelirleri,

d) Taşınır ve taşınmaz malvarlığından elde edilecek kira vb. gelirleri,

e) Kurs, seminer, eğitim, program değerlendirme, program akreditasyon, yayın vb.
etkinliklerden ve diğer MÜDEK faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

f) MÜDEK'in amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek

amacıyla kurduğu, işlettiği ve ortak olduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerden

elde edilen kazançlar.

g) İlgili yasaların izin verdiği diğer gelirler.

MÜDEK'e gelir elde etmek için yapılacak faaliyetlerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu
gelirler ancak Dernekler Kanunu'nda belirtilen esaslara göre düzenlenmiş makbuzlar
karşılığı tahsil olunur. Parayı verenin ve tahsilat yapanın makbuz üzerinde açık
kimliği ve imzası bulunur. Yönetim Kurulu gelirleri toplamak, harcamaları yapmak,
bankadan para çekmek vb. konularda alacağı kararla üyelerinden bir ya da birkaçını
münferiden ya da müştereken yetkili kılabilir. Bu durum diğer Yönetim Kurulu
üyelerinin hukuksal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 19: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MÜDEK'te Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel
Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış
olması, Denetim Kurulu'nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 20: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MÜDEK, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde Yönetim Kurulu'nun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma


kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.
Ancak bu borçlanma, MÜDEK'in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve
MÜDEK'i ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz, o yıl için Genel Kurul
tarafından onaylanmış gelirler bütçesinin yarısını geçemez ya da yeni çalışma
dönemlerine sarkamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile proje bazında daha
büyük miktarlarda borçlanabilir.

Madde 21: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MÜDEK Genel Kurulu her zaman MÜDEK'in feshine karar verebilir. Genel Kurul'da
fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin
2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye
sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan
üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel Kurul'da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, tasfiye son Yönetim Kurulu
üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul
kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren
başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde MÜDEK adında "tasfiye halinde
Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak MÜDEK'in para, mal ve haklarının tasfiyesi
işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce
derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı
belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti
yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında
derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek
alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.
Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal
ve hakları, Genel Kurul'da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul'da, devredilecek
yer belirlenmemişse merkezi İstanbul'da bulunan ve MÜDEK'in amacına en yakın ve
fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki
idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde
tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek
merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye
tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter
ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 22: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu, Türk
Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili
diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1: GEÇİCİ GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK AİDAT

İlk Genel Kurul toplanana kadar gerçek ve tüzel tüm üyelerin giriş ödentisi 60 YTL,
yıllık üye aidatı da 60 YTL'dir.

Geçici Madde 2: MÜHENDİSLİK DEĞERLENDİRME KURULU İLE GEÇİŞ
DÖNEMİİLİŞKİLERİ VE DEVİR KURALLARI

"Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği" tüzel
kişiliğini kazandığı tarihte Mühendislik Dekanları Konseyi girişimi ile 2002 yılında
kurulmuş olan "Mühendislik Değerlendirme Kurulu" ile ilgili aşağıdaki yükümlülükleri
de üstlenmiş sayılır.

a) "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"nca daha önceden yapılmış olan tüm
etkinlikler Dernek tarafından yapılmış, yürütülmüş olan tüm program
değerlendirmeleri Dernek tarafından yürütülmüş, bu programlara verilen tüm
değerlendirme raporları ve yetkinlik kararları Dernek tarafından verilmiş sayılır.

b) "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"nca sürdürülmekte olan tüm etkinlikler
Dernek tarafından devralınmış, "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"na yapılmış
olan tüm program değerlendirme talepleri Derneğe yapılmış sayılır.

c) "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"nda Dernek kuruluşundan önce görev
yapmış ve Dernek kurulduğunda görev yapmakta olan üyeler aynı görev konum
ve süreleri ile Derneğin "Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu"nda
daha önce görev yapmış ve yapmakta olan üyeler olarak sayılırlar.

d) Derneğin kurulduğu tarihteki "Mühendislik Değerlendirme Kurulu" üyeleri,
"Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu" olarak görev yapar ve bu
görevlerini Derneğin ilk Genel Kurulu'nda ilgili yönetmelik kabul edilene kadar,
halen kullanılmakta olan "Mühendislik Değerlendirme Kurulu Çalışma Esasları"na
göre yürütürler. "Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu" ile ilgili
yönetmeliğin Genel Kurul tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmesi ile
"Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu" üyeleri bu yönetmelik
uyarınca görevlerini sürdürürler.

e) "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"na ulaşmış tüm belgeler Derneğe ulaşmış,
"Mühendislik Değerlendirme Kurulu"nca yapılmış tüm yazışmalar Dernek
tarafından yapılmış sayılır.

f) "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"nun daha önce yürüttüğü program
değerlendirmelerinde program değerlendiricisi ya da eş-değerlendirici olarak
görev yapmış ya da halen görev yapmakta olanlar, Derneğin "Mühendislik Eğitim
Programları Akreditasyon Kurulu"nun değerlendirici havuzunda program
değerlendiricisi ya da eş-değerlendirici olarak görev yapmış ya da görev
yapmakta olan değerlendiriciler olarak sayılırlar.

Bu tüzük 22 madde ve 2 geçici maddeden oluşmaktadır.

MÜDEK'İN KURUCULARI VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
MÜDEK'in kurucuları aşağıda verilmiştir.
Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No'su Yerleşim Yeri İmza
Bülent Emre Platin (Geçici Yönetim Kurulu Üyesi) 11179151646 Ankara
Ayşe Şenatalar (Geçici Yönetim Kurulu Üyesi) 31816817230 İstanbul
Ahmet Erbil Payzın (Geçici Yönetim Kurulu Üyesi) 18763014448 İstanbul
Aydın Kosova (Geçici Yönetim Kurulu Üyesi) 50374250310 İstanbul
Refik Üreyen (Geçici Yönetim Kurulu Üyesi) 36352651584 İstanbul
Abdulhamit Serbest 14164282424 Adana
Ertuğrul Orhan Örücü 10715245566 Ankara
Ahmet Aran 34390764556 İstanbul
Mustafa Çobanoğlu 19982680216 Ankara
Salih Ziya Arıman 27235969452 İstanbul
Mehmet Yıldırım Üçtuğ 35629696792 Ankara
Ali Rıza Kaylan 32422751444 İstanbul
Mahmut Kiper 11884122580 Ankara
Nüket Yetiş 52129344572 İstanbul
Oğuz Gündoğdu 13181301446 İstanbul
Arif Bülent Özgüler 15752108874 Ankara
Yahya Önder Yüksel 15082469904 Ankara
Şerife Birgül Ersolmaz 46348339594 İstanbul
Türkiye Kalite Derneği'ni temsilen:
Hakan Kilitçioğlu 42400472216 İstanbul

  MEZUNLARIMIZ

  MEZUNLARIN LİSTESİ
  MEZUN BİLGİ GİRİŞİ

  Yeni Eklenen Mezunlarımız
  2019-CEM TOPAL
  2013-FATİH ÖZCAN
  2017-ZEYNEP ALP
  2015-BUKET ÖRÜN
  2018-AHMET MERT ÇEVİRGEN
  1992-ESAT AYDIN
  2019-BİRKAN BEZGİNGÖL
  2019-ALİ TAŞKEN
  2012-MEHMET  ÖZER
  2012-MURAT UĞURLU

  MEZUN LİSTEMİZ' de
Toplam
1530 kişi kayıtlıdır.

  ANKETLER
Elazığ DMMA bünyesinde kurulan bölümünüz, Türkiye'de açılma tarihine göre sizce kaçıncı sıradadır?(01.09.2015)
ilk 5 (2393)
6-10 (779)
11-15 (111)
16-26 (390)
Fikrim yok (255)

:: tüm anketler ::

KISAYOLLAR
  KISAYOLLAR
 

Fırat Üniversitesi Ana sayfa

Mühendislik Fakültesi
Öğrenci İşleri Otomasyonu

Kütüphane Otomasyonu

Telefon Rehberi


Adres
 
Adres:
  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elazığ / Türkiye
Telefon:
  +90-424-237-0000 / 5213
e-mail:
  fcakici@firat.edu.tr
Bölüm Adres Krokisi
  Kroki için Tıklayın...


  Sayfa Tasarım Ayhan AKBAL 2005 ELAZIĞ Tüm Hakları Saklıdır.
 IP niz :3.215.182.81  Aktif Ziyaretci :9  Toplam Görüntülenme:5474235  
Bu Site En Son 28.05.2012 12:05:49 tarihinde güncellenmiştir.