Bilimsel AraştIrma Projeleri Yönetim Birimi

(FÜBAP)

Neler Yapıyoruz? Amaç?

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimimiz tarafından yürütülen faaliyetler şunlardır:

  1-Araştırma Projeleri, programlar

            a. Bir akademik dereceye yönelik olmayan, Münferit araştırma projeleri,

b. Yüksek Lisans, Doktora veya Tıpta Uzmanlık tezleri,

c. Rektörlüğümüzün  uygun gördüğü konularda ilgili Üniversitemiz bilim adamlarına teklif ettiği Güdümlü Projeler,

d. Araştırma Laboratuvarı, Kütüphane, Müze, Herbaryum ve benzeri bilimsel birim veya merkezlerin geliştirilmesine yönelik Altyapı Projelerin desteklenmesi.

 FÜBAP  Yönetim Kurulu her yıl Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Tezleri ile Münferit araştırma projelerine verilecek ödeneklerin üst sınırını belirler. Alt yapı ve Güdümlü projeler için böyle bir sınırlama yoktur. Projelerin özelliğine ve Yönetim Kurulunun takdirine bağlı olarak değişir.  

  2-Araştırma Projelerinin teklif aşamasından sonuçlandırılıp yayınlanmasına kadar takip edilen süreç ve uyulması gereken kurallar:

a- Araştırıcılar tarafından altı kopya olarak (Yüksek Lisans. Doktora ve Tıpta Uzmanlık Tezleri ilgili Enstitülere, Münferit ve Alt yapı projeleri de  ilgili  Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine) sunulan proje önerileri Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra evrak kayıt kanalı ile Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Koordinatörlüğüne gelir. Güdümlü Projeleri, Rektörlük uygun gördüğü konularda doğrudan FÜBAP yönetim kurulundan görüşüldükten sonra ilgili kişi veya kişilere teklif ederek verir. 

b- Proje önerileri üniversitemiz dışında diğer üniversitelerden 3 uzmanlık grubu   öğretim üyesine gönderilir. Uzmanlık grubundan 1 ay içerisinde proje teklifini inceleyerek değerlendirme formu ile birlikte görüşünü (olumlu veya olumsuz) bildirmesi istenir. Uzmanlık grubu üyelerinin önce gelen raporlarının ilk ikisi olumlu ise üçüncü rapor beklenmeden işleme konur.  Üyelerden üçü olumlu veya ikisi olumlu biri olumsuz ise, Proje önerisinde gerekli düzeltme veya değişiklikleri yapması ve ileride çalışmalarında yararlanması amacıyla, hem olumlu hem de olumsuz görüş bildiren uzmanların görüşleri isimleri yer almayacak şekilde fotokopi edilerek proje yöneticisine gönderilir. Uzmanlık grubu üyelerinden çoğunlukla olumsuz görüş gelme durumunda proje desteklenmez. 

c- Uzmanlık grupları görüşleri doğrultusunda bir ay içinde düzenlenen proje teklifleri, proje yöneticisi veya bir elemanı tarafından Bilimsel Araştırma Projleri Yönetim Birimimi Yönetim Kurulunda sunulur ve projenin desteklenip desteklenmemesi bu Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Yönetim Kurulu kararı ilgili Enstitüye ve Proje Yöneticisine bildirilir. Desteklenmeyecek projeler ilgilisine iade edilir. Desteklenecek projelerin yöneticileri ile bir protokol yapılır. Yapılan protokolden sonra proje önerisinde belirtilen cihaz ve sarf malzemelerinin alımı safhası başlar.

            d- Proje Yöneticisi, proje teklifinde belirtilmeyen malzemelere ihtiyaç duyması,  projede belirtilen malzemelerin ise bir kısmının miktarının azaltılmasını veya artırılmasını veya projeden çıkarılmasını gerekli görmesi hallerinde   malzemelerin cinsini, özelliğini ve miktarını da belirten gerekçeli bir dilekçe ile müracaat eder. Yönetim Kurulunun vereceği  karara göre hareket edilir. 

e- Projedeki  cihaz ve sarf malzemeleri firma ve marka ismi belirtilmeksizin 4 nüsha olarak hazırlanacak ‘Satın alma İstek ve Onay Formu’ ile yapılır. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimimize gönderilmek üzere hazırlanan Satın alma İstek ve Onay Formları bir üst yazı ile Rektörlük Makamı’na sunulmak üzere evrak kayıt bürosuna teslim edilir. Rektörlük Makamı’nın onayından sonra satın alma istek ve onay formu birimimize ulaşır. Gelen malzeme isteklerinin alımı için Elazığ ve diğer illerden en az 10 ile 15 firmaya teklif mektubu faks ile gönderilir. Teklif mektuplarına cevap vermek üzere firmalara 15 gün süre tanınır. Verilen süreden sonra gelen teklif mektupları işleme konmaz. Teklif mektupları Satın alma Komisyonu üyeleri tarafından üyelerin  uygun göreceği bir günde komisyonun huzurunda açılarak fiyat karşılaştırma cetveli hazırlanır. Hazırlanan karşılaştırma cetveli incelenmek üzere proje yöneticisine gönderilir. Proje yöneticisinin olumlu görüşü alındıktan sonra en düşük fiyatı veren firma veya firmalara sipariş faksla geçilir. Düşük fiyatlı malzemelerden proje yöneticisinin istediği evsafa uymayanlar var ise hangisinin alınmasını öneriyor ise gerekçeli bir rapor verdikten sonra istediği malzemenin siparişi verilir.

Siparişi verilen malzeme veya malzemeleri Müdürlüğümüze Elazığ ilindeki firmalar kendi personeli marifetiyle, Elazığ dışındaki firmalar ise yerinde teslim kargo ile ulaştırır. Malzeme veya malzemeler geldiğinde proje yöneticisine telefonla haber verilerek alınması sağlanır. Malzeme ile birlikte gelen faturalara göre ambar defterlerine işlenir. İlgilisine ambar çıkış formu ile kontrolü yapılarak teslim edilir. Proje yöneticisine teslim edilen malzeme veya malzemelerin ödeme işlemi yapılarak kendi adına veya vekiline çekle ödeme yapılır. İl dışında olan firmaların ödemeleri banka havalesi yolu ile hesabına aktarılır.

f- Proje için Araştırma Fonu tarafından sağlanan araç, gereç ve donatımın (kullanılması tamamen tüketilmesine bağlı olanlar hariç) mülkiyeti Fırat üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimine aittir. Projenin bitiminde mülkiyet hakkı saklı kalmak üzere, bu türlü araç, gereç ve donanımın proje yöneticisi elinde bırakılmasına veya üniversitemizin diğer öğretim üyeleri veya elemanları tarafından kullanılmasında sorun çıkarılması veya başka bir projede ihtiyaç duyulması durumlarında bu araç, gereç ve donanımın geri alınmasına Yönetim Kurulu tarafından ayrıca karar verilir. 

 

g- Proje için sağlanmış ve tahsis edilmiş araç, gereç ve donanımın iyi şekilde muhafazasından, gerekli bakım ve onarımlarından proje yöneticisi sorumludur.

 

“Özelliği olan ve proje personeli tarafından alınması zorunlu olan malzemeler” ile “Seyahat ve Nakliye” için Proje Yöneticisi tarafından FÜBAP’a verilen gerekçeli dilekçenin uygun görülmesi halinde ilgili Proje Yöneticisine veya  Proje Yöneticisinin belirttiği proje personeline avans verilir. Alınan avanslar bir ay içerisinde usulüne uygun bir şekilde kapatılır. Bu süre aşılırsa yasal zorunluluk olan % 10 ceza uygulanır. Alınan avans kapatılmadan yenisi verilmez.   

 

h- Kabul edilmiş projelerde, öncelikle  ihtiyaç duyulan demirbaş niteliğindeki cihazlar, sonra sarf malzemeler alınmalıdır. Mümkün olduğu kadar ek ödenek istenmemelidir.  Bir fasılda ihtiyaç duyulan para diğer fasıllardan yapılan aktarmalarla karşılanmalıdır. Bütün fasıllardaki ödeneklerin tamamı veya paraya ihtiyaç duyulan fasıl dışındaki diğer fasıllardaki ödeneklerin tamamı harcanmadan bir fasıl için ek ödenek talebinde bulunulmamalıdır. Bütün bunlara rağmen ek ödenek istemek gerekiyorsa, proje yöneticisi  taleplerinde ilgili belge,  detaylı açıklama ve gerekçelere yer vermek ve hangi fasıla ne kadar Türk Lirasına  ihtiyaç duyulduğunu belirtmek zorundadır. Ek ödeneğe ilişkin uzatımına ilişkin dilekçe FÜBAP Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.  

I- Proje yöneticisi her 6 ayda bir gelişme raporunu FÜBAP’a vermek zorundadır. Proje, başlangıçta sunulan proje öneri formunda belirtilen sürede tamamlanmalıdır. Proje çeşitli nedenlerle belirtilen sürede bitirilemiyor ise ilgili belge, detaylı açıklama ve gerekçelerin yer aldığı bir dilekçe ile süre uzatımı istenir. Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık tez projelerine ait her süre uzatımı en fazla altı aydır. Bu projelerin toplam uzatım süresi ise tez süresi ile sınırlıdır. Münferit ve Alt yapı projeleri için her süre uzatımı en fazla bir yıl olup toplam iki yıl ile sınırlıdır. Süre uzatımına ilişkin dilekçe FÜBAP Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Alınan karara göre hareket edilir.

i- Tez projelerinin ilgili oldukları enstitü (veya fakülte) tarafından yapılan isim veya kapsam değişiklikleri proje yöneticisi tarafından kararın yürürlüğe girmesinden sonra en kısa sürede bildirilir. Münferit araştırma projelerinde isim veya kapsam açısından değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde ise, proje yöneticisi tarafından bu durum gelişme raporlarında veya son raporun teslim tarihinden en az iki ay önce vereceği gerekçeli bir dilekçe ile FÜBAP’a bildirilir.

j- Tez projeleri son raporları, ilgili olduğu tez enstitülerde (tıpta uzmanlık tezleri fakültede) kabul edildikten sonra iki ay içerisinde teslim edilir. Tez Projelerinin bitiminde bir, Münferit araştırma projelerinde ise dört nihai rapor ve yayınlanmak üzere gerek tez gerekse münferit araştırma projeleri için 4 nüsha makaleyi bir yazı ekinde gönderir.

Tez projeleri son raporları, daha önce jüriden geçtiği için ayrıca uzmanlık grubu üyelerine gönderilmez. Münferit araştırma projeleri son raporları ise mümkünse daha önce teklif edilme sürecinde gönderilmiş olan uzmanlık grubu üyelerine mümkün değilse konuyla ilgili tespit edilen yeni uzmanlık grubu üyelerine proje teklifinde belirtilen taahhütlere bağlı kalınıp kalınmadığını belirlemeleri ve dil ile bilimsel kapsam açısından incelemeleri için ekindeki proje teklifleri ile birlikte gönderilir. Altyapı ve Güdümlü projelerinin son raporları uzmanlık grubu üyelerine gönderilmeden doğrudan FÜBAP yönetim Kurulunda görüşülür. Gerekli düzeltme veya değişiklikleri yapması amacıyla, uzmanlık grubu üyelerinin proje son raporu hakkındaki görüşleri isimleri yer almayacak şekilde fotokopi edilerek proje yöneticisine gönderilir.

Gelişme raporları, Uzmanlık grupları görüşleri doğrultusunda düzenlenen Münferit proje Son  raporu ve makale Yönetim Kurulumuzda görüşülerek projenin tamamlandığı kararı alınır. Makale yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp FÜBAP’a teslim edilen makale örneği ve makalenin Yurt dışı Science Citation İndexe giren dergilerde yayın süreci ile ilgili  olarak FÜBAP’a bilgi verilmeli ve sunulan makale ile son raporda yapılan araştırmanın Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi  (FÜBAP) tarafından desteklendiğini belirtmelidir.   Bu durumda olan proje makaleleri için FÜBAP’ta “Makale İzleme Dosyası” hazırlanır. Makalenin yayınlanmasına ait gelişme raporları ve diğer yazışmalar bu dosyada saklanır. Proje yöneticisi altışar aylık periyotlarla makalenin yayın süreci hakkında bilgi vermek, yayınlanan makalenin biri orijinal ikisi fotokopi olmak üzere toplam üç nüshasını FÜBAP’a göndermekle yükümlüdür.

Özellikle Sosyal Bilimler alanında yapılan projelerin kitap haline getirilen sonuçları ise Üniversitemiz yayın kurulunda geçirildikten sonra Üniversitemizde veya izin alınarak  Üniversitemiz dışında bir kurumda yayınlatılabilir.

k- Devam eden yani resmen bitirilmemiş projelerde, bu projelerin bulguları yurt içi veya dışı Uluslar arası Kongre ve Sempozyumlarda sunulabilir. Bu durumda Son raporla birlikte bu bildiri metni gönderilir. Kongre veya Sempozyum kayıt ücreti ve uçakla gidiş – geliş bedeli ilgili proje bütçesinden ödenebilir. Her projeden bir bildiri ve bu bildiriyi sunacak bir proje elemanı desteklenir. İşlemlerin zamanında ve sağlıklı yürütülmesi için Kongre veya Sempozyum tarihinden en az üç ay önce FÜBAP’a başvurulması gerekir.

Yukarıda bahsedilen uygulamadan (k) yararlanmak için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir.

1- Bildirinin mevcut projenin sonuçlarına dayalı olması,

2- Projenin son raporunun teslim edilmemiş yani sonuçlandırılmamış olması,

3- Projenin “seyahat ve nakliye faslı”nda yeterli ödeneğin bulunması (bulunmuyorsa proje yöneticisinin öncelikle projenin diğer fasıllarından aktarma  istemiş veya diğer fasıllarda yeterli  miktarda para bulunmuyorsa ek ödenek talebinde bulunmuş olması ve bu  taleplerinin FÜBAP yönetim kurulunca kabul edilmiş olması,

4- Bildiriyi sunacak araştırmacının Üniversitemizde halen çalışan öğretim üyesi veya elemanı olması,

5- Bildiriyi sunmak üzere görevlendirilecek proje elemanının KPDS veya ÜDS’den en az 65 (altmış beş) almış olması, 

6- Bildirinin kabul edildiğine ve sunulduğunda basılacağına dair belgenin alınmış olması gerekir.

FÜBAP projesinin sonuçlarına dayalı bildiriyi yurt içi veya dışı Uluslar arası Kongre ve Sempozyumlarda sunan proje yöneticisi veya elemanı, dönüşünde çalışmaları ile ilgili olarak ekinde kongre veya sempozyuma katıldığına dair belge ve sunduğu bildiri metnin de bulunduğu detaylı bir rapor verir. Bu rapor FÜBAP yönetim kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. 

l- Çeşitli nedenlerle yurtiçinde yapılamayan deney, analiz, ölçüm ve tanıma çalışmalarının bazı yurtdışı bilim merkezlerinde yapılmasına imkan sağlayacak çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konudaki önemli noktalardan biri; yapılacak bu çalışmaların giderlerinin ve seyahat ile gidilecek merkezdeki konaklama masraflarının karşılanmasını sağlayacak miktarda ödeneğin proje bütçesinde bulunması veya yoksa verilmesidir. Diğeri; çalışmaların yapılacağı merkezin bulunması ve o merkezde yedi ile on günü aşmayacak kısa bir süreye denk gelen belli tarihler arasında   söz konusu çalışmaların yapılabileceğini belirten kabul yazısının alınmasıdır. Birinci konu daha çok FÜBAP’ı, ikincisi ise proje yöneticisi ile elemanlarını ilgilendirmektedir. Bu konudaki çalışmalarımızı başlatabilmek için öneri ve taleplerinizi beklemekteyiz.

  3-Kutlama faaliyetlerimiz:

a- *FÜBAP  projesine dayalı tezlerini tamamlayan Danışman ve Enstitü öğrencisine kutlama ve İki ay içerisinde söz konusu projeyi sonuçlandırmaları için hatırlatma yazısı yazıyoruz.

b- *Projeleri sonuçlandıran proje yöneticileri ve elemanlarına kutlama ve yeni proje vermeleri için davet yazısı yazıyoruz.

            c- *Projeye dayalı makaleleri atıf indekslerine (SCI, SSCI, AHCI) giren A, B ve C grubu, TÜBİTAK yayın teşvik programı içerisinde yer alan veya  Üniversitemiz Yönetim Kurulunca kabul edilen bilimsel dergilerde yayınlandığında veya uluslararası kongre ve sempozyumda sunduğu bildirisi basıldığında, makalenin biri orijinal ikisi fotokopi olmak üzere toplam üç nüshasını FÜBAP’a göndererek bizi haberdar eden proje yöneticileri ve elemanlarına kutlama yazısı yazıyoruz.

 

  4-Kesin (Son) rapor kapağının düzenlenmesi:

Kesin (Son) rapor kapağının düzenlenmesinde, FÜBAP’ın Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık tezi  ve Münferit araştırma projeleri için ayrı ayrı hazırladığı formata uyulmalıdır. FÜBAP’taki değişik proje tipleri için son rapor kapak örnekleri :

 

 

 


 

T. C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELAZIĞ İLİNDE ETNOBOTANİK DEĞERİ OLAN

BİTKİ TAKSONLARININ ARAŞTIRILMASI

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Şemsettin CİVELEK

Danışman

 

Uzman İsmail TÜRKOĞLU

Yüksek Lisans Öğrencisi

 

 

 

 

 

 

FÜNAF (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU) – 287 NOLU

YÜKSEK LİSANS TEZİ PROJESİ SON RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

ELAZIĞ - 2000

 

 

 

T. C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENEYSEL OLUŞTURULAN MYOKARD İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA SERBEST RADİKALLER ÜZERİNE MELATONİN

VE VİTAMİN E’NİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Bilal ÜSTÜNDAĞ

Danışman

 

Dr. Nadire ÇİNKILIÇ

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi

 

 

 

 

 

 

FÜNAF (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU) – 364 NOLU

TIPTA UZMANLIK TEZİ PROJESİ SON RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

ELAZIĞ - 2001

 

 

 

 

T. C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARITMA ÇAMURU İLE BAZI ATIKLARIN AEROBİK

VE ANAEROBİK KOMPOSTLANABİLİRLİĞİ

 

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖBEK

Danışman

 

Prof. Dr. Lütfi AKÇA

Danışman

 

Arş. Gör. Ubeyde İPEK

Doktora Öğrencisi

 

 

 

 

 

 

FÜNAF (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU) – 394 NOLU

DOKTORA TEZİ PROJESİ SON RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

ELAZIĞ - 2001

 

 

 

T. C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERROKROM TOZU İLE DEMİR TOZUNDAN ELDE EDİLEN KOMPOZİTİN AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Mustafa AKSOY

Proje Yöneticisi

 

Yrd. Doç. Dr. Halidun KELEŞTİMUR

 

Yrd. Doç. Dr. Osman YILMAZ

 

 

 

 

 

 

 

FÜNAF (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU) – 301 NOLU

MÜNFERİT ARAŞTIRMA  PROJESİ SON RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

ELAZIĞ - 2001