FIRAT ÜNİVERSİTESİ  

BİLİMSEL  ARAŞTIRMA PROJELERİ (FÜBAP) YÖNETİM BİRİMİ

  PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA,  DEĞERLENDİRME VE YÜRÜTME YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç ve Kapsam 

 

Madde 1- Bu yönerge Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri ile öğretim elemanlarından doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

 

Madde 2- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

 

Madde 3- Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a-Üniversite: Fırat Üniversitesi

b-Komisyon: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

c-Koordinatör: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin idari işlerini yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilir. Koordinatör oy kullanmadan komisyonun sekreteryasını yürütür.

d-Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, bilimsel içerikli, Üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslar arası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.

e-Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanı olan araştırmacılardır.

f-Araştırmacı:Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanıdır.

g-Uzmanlık Grubu: Teklif edilen projelerin incelettirildiği  en az üç kişilik öğretim üyesi grubudur.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve Örgüt

 

İta Amiri

 

Madde 4-Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin ita amiri Rektördür. Rektör gerekli gördüğünde bu görevi Rektör Yardımcılarından birine devredebilir.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

 

Madde 5-Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürleri ile Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç öğretim üyesinden oluşur.

 

Komisyonun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

 

Madde 6- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu  Rektörün çağrısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

 

Koordinatör, Tahakkuk Memuru ve Sayman

 

Madde 7-Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin idari işleri bir Koordinatör tarafından yürütülür. Gider Tahakkuk Memuru, İta amiri tarafından görevlendirilir. Saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

Proje Üst Limitleri

 

Madde 8-Her mali yılda desteklenecek projeler için ayrılabilecek desteğin üst sınırı Komisyonca tespit edilir.

 

Uzmanlık Grupları

 

Madde 9-Desteklenmesi için teklif edilen Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Münferit ve Güdümlü projeler Üniversite içinden bir, üniversite dışından iki olmak üzere konusunda uzman toplam üç öğretim üyesinden oluşan uzmanlık grubuna incelettirilir. Uzmanlık grubu seçilirken, değerlendirilecek proje konusu ile aynı Anabilim dalından olmasına ve proje yöneticisinin akademik ünvanına denk veya yüksek olmasına özen gösterilir. Uzmanlık gruplarından gelen raporlar doğrultusunda projenin desteklenip desteklenmeyeceğine komisyonca karar verilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Gelirler

 

Madde 10-Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin gelirleri aşağıdaki gibidir.

a-Döner sermaye işletmesinden, öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın elde edilen gayri safi hasılatın Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği oranda aktarılacak olan tutar.

b-Bilimsel Araştırma Projelerinden elde edilen tutar.

c-Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılacak bağış ve yardımlar.

d-Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Üniversitenin yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar.

e-Diğer gelirler

 

Bilimsel Araştırma Projelerinin geliri olarak (a) bendinde belirtilen tutarlar, döner sermaye saymanlığınca tahsilatı takip eden ayın ilk haftası içinde Bütçe Dairesi Başkanlığının ilgili hesabına yatırılır. Özel gelir şeklinde kaydedilen bu tutarın özel ödenek olarak kaydedilebilmesi için Bütçe Dairesi Başkanlığının ilgili hesabına yatırılmasını müteakip, döner sermaye saymanlığınca yatırılan miktar bir yazı ile Araştırma Projeleri Yönetim Birimine bildirilir. Süresi  içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

Yukarıda belirtilen ve Bütçe Daire Başkanlığı hesabına yatırılan tutarlar, Maliye Bakanlığınca Üniversite bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.

 

Bu suretle özel ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

Giderler

 

Madde 11-Özel ödenek kaydedilen tutarlar ile Üniversite katma bütçesine bu amaçla konulan ödenekler; Bilimsel Araştırma Projeleri için gerekli yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine-teçhizat alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır.

 

Yatırım karakterli bilimsel araştırma projelerinden özel ödenekle karşılanacak olanlar, özel gelir ve özel ödenek kaydının yapılmasını müteakip Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yatırım projeleri ile ilişkilendirildikten sonra kullandırılır.

 

 

Avans ve Kredi Mutemedi

 

Madde 12-Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde üniversitemize bağlı her fakülte, yüksekokul, enstitü gibi birimler ile farklı mahallerde yürütülen projeler için birer mutemet görevlendirilir. Görev değişikliği durumunda mutemet isimleri Bütçe Daire Başkanlığı ve FÜBAP Yönetim Birimine bildirilir.

 

Görevlendirilecek mutemetlere verilecek azami avans ve açılacak kredi miktarı her yıl Bütçe Kanununun (i) işaretli cetvelinde 1050 sayılı Kanunun 83. Maddesinin (A-a) bendi uyarınca iller için belirlenen parasal limitin altı katına kadar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde saymanlığa vermekle yükümlüdür.

 

Mutemet işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı FÜBAP Yönetim Birimi kanalıyla saymanlığa iade ederek mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz.

 

Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan mutemetler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

Avans ve kredi işlemlerinde Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler aranır.

 

Ayniyat Kaydı

 

Madde 13-Rektörlükçe görevlendirilen ayniyat memuru, Üniversitemiz Ayniyat Saymanlığı ile koordinasyon içerisinde çalışarak, evrakları ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun düzenler ve hazırlar. Teslim edilen malzemelerin muayenesi ve kabul işlemleri proje yürütücüsü veya projede görevli araştırıcılar tarafından yapılır. Proje kapsamında alınan teçhizatlar ayniyat kaydını müteakip ilgili birimin ayniyat mutemedine zimmetlenir. Her mali yılın sonunda o yıl içerisinde araştırma projeleri için alınan demirbaş malzemelerine ait liste Üniversitemiz Ayniyat Saymanlığına bildirilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvuruları, Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

 

Madde 14-FÜBAP Yönetim Birimi tarafından aşağıda belirtilen türden projeler desteklenebilir.

a-Bir akademik dereceye yönelik olmayan münferit araştırma projeleri,

b-Yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık tez  projeleri,

c-Rektölüğün uygun gördüğü Üniversitemizin ilgili Anabilim dallarındaki araştırıcılara teklif ettiği konulardaki güdümlü projeler

d-Araştırma laboratuvarı, kütüphane, müze, herbaryum, sera ve benzeri bilimsel birim veya merkezlerin geliştirilmesine yönelik altyapı projeleri.

 

Proje Başvurusu

 

Madde 15-Araştırma projeleri, Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine, Üniversitemizin belirlediği üniversite veya ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslara arası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilir. Öğretim üyesi, daha önce tamamladığı bir projenin sonuçlarını uluslar arası atıf indekslerine (Science Citation Index, Social Science Citation Index ve Arts and Humanities Index) kayıtlı yayın organlarında yayınlamış ise bu öğretim üyesine ikinci bir münferit proje önerisi sunma hakkı tanınır.

 

Tez projeleri bu kısıtlamanın dışındadır. Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi tarafından destek sağlanan, ancak sonuç raporu vermeyen veya kabul edilmeyen projelerin yürütücüleri iki yıl süre ile hiçbir proje önerisinde bulunamazlar.

 

Madde 16-Yüksek lisans ve doktora ile tıpta uzmanlık tez projeleri, danışmanları tarafından ilgili öğrenci ile birlikte sunulur. Bunun dışında kalan projeler ise öğretim üyeleri ile uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış öğretim elemanları tarafından sunulur.

 

Madde 17- Başvurular FÜBAP Yönetim Birimi Proje Teklif ve Değerlendirme Formları ile yapılır. Teklif formları Altyapı projeleri için iki nüsha; yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, münferit ve güdümlü projeler ise 5 nüsha olarak hazırlanır. Altyapı, güdümlü, tıpta uzmanlık ve münferit projeler ilgili Bölüm Başkanlığı ve Dekanlıklar-Yüksekokul Müdürlükleri aracılığı ile, yüksek lisans ve doktora tez proje önerileri ise ilgili enstitüler tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi Koordinatörlüğüne gönderilir.

 

Proje Başvurularının Değerlendirme İlkeleri

 

Madde 18-Komisyon proje başvurularını aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirir.

a-Proje, niteliğine göre bilime ya da ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamalı, temel ve uygulamalı bilimlerle ilgili olmalıdır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonun önerisiyle Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen öncelikli alanlardaki projelere öncelik verilmelidir.

b-Disiplinlerarası araştırma projeleri ve en az %30’u Üniversite dışından destek bulan projeler desteklenmede öncelik taşır.

c-Projenin yürütüleceği tesis, donanım ve personel olanakları ile araştırmacıların ilgili alandaki bilgi, deneyim ve birikimleri göz önünde tutulur. Üniversitenin birimlerinin katılımıyla oluşturulan çok ortaklı kapsamlı projeler, desteklemede öncelik taşır.

d-Makaleleri uluslararası atıf indekslerine kayıtlı yayın organlarında yayınlanmış veya yayını kabul edilmiş öğretim üye ve elemanlarının projelerine öncelik verilir.

e-Komisyon, projeyi, mali portresi ve mevcut olanaklar bakımından değerlendirip, gerekli hallerde proje yöneticileri ile mutabakat sağlayarak, proje bütçesini yeniden düzenler. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, önerilen projelerde proje uzmanlık gruplarından gelen projeyi bir ay içerisinde değerlendirerek komisyona sunar. Komisyon uzmanlık grubu üyelerinin önerilerini de dikkate alarak oy çokluğu ile her türlü değişikliği yapmaya, kısmen veya tamamen reddetmeye yetkilidir.

 

 

Proje Süresi

 

Madde 19-Araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yöneticisinin gerekçeli talebi üzerine Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararı ile ek süre veya ilave kaynak verilebilir. Ek süre altı aylık dönemler halinde en fazla bir yıla, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin yüzde 50’sine kadar arttırılabilir.

 

Protokol

 

Madde 20-Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca belirlenen koşullar içinde desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesinden, o projenin yöneticileri sorumludur. Proje yöneticisi ile Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Koordinatörü arasında bir protokol imzalanır. Proje yöneticisi bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

 

Projelerin Yürütülmesi ve İzlenmesi

 

Madde 21-Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen araştırma projeleri bu konuda yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre Komisyon adına birim Koordinatörü tarafından izlenir. Projelerde doğabilecek aksaklıklarda ve her türlü problemde çözüm için en yetkili merci Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur.

 

Gelişme Raporları

 

Madde 22-Proje çalışmalarıyla ilgili olarak proje yöneticileri 6 ayda bir gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Gelişme raporları, yüksek lisans ve doktora projelerinde FÜBAP Yönetim Birimi’ne iletilmek üzere ilgili Enstitülere sunulur. İlgili Enstitü Müdürlükleri gelişme raporlarını inceleyerek görüşlerini FÜBAP Yönetim Birimi’ne bildirirler. Altyapı, güdümlü, münferit ve tıpta uzmanlık tezi projelerinin gelişme raporları ise Komisyonda görüşülmek üzere doğrudan FÜBAP Yönetim Birimi’ne  gönderilir.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, gelişme raporlarını inceleyerek kabul veya reddeder. Gerektiğinde, ara raporu  proje yürütücüsüne geri göndererek, Komisyonca belirlenecek bir süre içerisinde düzeltilmesi veya geliştirilmesi istenebilir.

 

Tez projelerinin ilgili oldukları enstitü (veya fakülte) tarafından yapılan isim veya kapsam değişiklikleri proje yöneticisi tarafından kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde FÜBAP Yönetim Birimi’ne  bildirilir. Münferit araştırma projelerinde isim veya kapsam açısından değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde ise, proje yöneticisi tarafından bu durum gelişme raporlarında veya son raporun teslim tarihinden en az iki ay önce vereceği gerekçeli bir dilekçi ile FÜBAP Yönetim Birimi’ne bildirilir.

 

Proje İptali, Proje Yöneticisi ve Araştırmacıların Değiştirilmesi

 

Madde 23-Aşağıdaki durumlarda Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu projeyi durdurabilir, yöneticisini veya yöneticinin onayını alarak araştırmacıları değiştirebilir, revizyonunu isteyebilir veya iptal edebilir.

a-Projelerin, teklifte öngörülen gelişmeyi göstermemesi.

b-Üst üste iki gelişme raporunun verilmemesi.

c-Herhangi bir nedenle proje yöneticisinin bu görevi kendi isteğiyle bırakması veya araştırmacılardan birine devretmek istemesi, desteklenen lisansüstü ve tıpta uzmanlık tez çalışmalarında danışman veya öğrencinin değişmesi.

d-Altyapı, güdümlü ve münferit projelerde proje yöneticisinin ve/veya proje ekibi elemanlarının yarısından fazlasının üniversite ile ilişkilerinin son bulması.

e-Proje mali kaynaklarının kötü kullanıldığının belirlenmesi.

 

İptal Edilecek Projeler Hakkında Yapılacak İşlemler

 

Madde 24-

a-İptal edilen proje için alınan araç, gereç ve kullanılmayan sarf malzeme Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimine iade edilir. Bilimsel araştırma Projeleri Yönetim Birimi, yapılan ödemeleri proje yöneticisi ve ortak araştırmacılardan kısmen veya tamamen geri alabilme yetkisine sahiptir. Yapılan ödemelerden harcanan tutarlar ise protokol hükümleri gereğince genel hükümlere göre tahsil edilir.

b-Projesi iptal edilen yöneticiye iptal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile Bilimsel araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen projelerde görev verilmez.

 

Sonuç Raporu

 

Madde 25-Tamamlanan projelerin yöneticileri tez ve tıpta uzmanlık projeleri sonuç raporunun bir kopyasını, diğer projelerde ise dört kopyasını, bitim tarihini takiben en geç iki ay içinde FÜBAP Yönetim Birimi’ne teslim etmekle yükümlüdür. Jüriden geçen tez ve tıpta uzmanlık projeleri ile altyapı proje sonuç raporları doğrudan komisyonda görüşülür. Münferit ve güdümlü proje sonuç raporları ise değerlendirilmek üzere; mümkünse daha önce teklif edilme sürecinde gönderilmiş olan uzmanlık grubu üyelerine, mümkün değilse konuyla ilgili tespit edilen yeni uzmanlık grubu üyelerine proje teklifleri ile birlikte gönderilir. Gerekli düzeltme veya değişikliklerin yapılması amacıyla, uzmanlık grubu üyelerinin münferit veya güdümlü proje son raporu hakkındaki görüşleri, isimleri yer almayacak şekilde fotokopi edilerek proje yöneticisine gönderilir. Uzmanlık grupları görüşleri doğrultusunda düzenlenen proje son raporları, FÜBAP Komisyonu tarafından bir ay içinde karara bağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Telif Hakkı

 

Madde 26-Sonuçlanan projelerin bulgularının, öncelikle uluslararası atıf indekslerine kayıtlı yayın organlarında yayınlanması esastır. Proje yöneticisi proje sonuç raporunda ve proje verileri ile ilgili her türlü yazı, makale ve sunduğu bildirilerde proje numarası ile birlikte ‘Fırat Üniversitesi tarafından desteklenmiştir’ ibaresini belirtmek zorundadır. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Fırat Üniversitesine aittir.

 

 

Proje Bulgularının Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulması

 

Madde 27-Devam eden projelerde bu projelerin bulguları uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulabilir. Kongre ve Sempozyum (vb.) harcamalar için projeden destek verilebilir. Her projeden bir bildiri ve bu bildiriyi sunacak bir proje elemanı desteklenir. İşlemlerin zamanında ve sağlıklı yürütülmesi için kongre ve sempozyum tarihinden en az üç ay önce FÜBAP yönetim birimine başvurulması gerekir.

 

Yukarıda bahsedilen uygulamadan yararlanmak için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir.

a-Bildirinin mevcut projenin sonuçlarına dayalı olması,

b-Projenin son raporunun teslim edilmemiş yani sonuçlandırılmamış olması,

c-Projenin ilgili faslı’nda yeterli ödeneğin bulunması (bulunmuyorsa proje yöneticisinin öncelikle projenin diğer fasıllarından aktarma istemiş veya diğer fasıllarda yeterli miktarda para bulunmuyorsa ek ödenek talebinde bulunmuş olması ve bu taleplerin FÜBAP Komisyonunda kabul edilmiş olması),

 

 

 

Hüküm Bulunmayan Haller

 

Madde 29-Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri ve Genel Hükümler uygulanır.

 

 

Yürürlük

 

Madde 30-Bu yönerge 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere Fırat Üniversitesi Senatosunca kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 31-Bu yönergeyi Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Geçici Madde 1-Yönetmeliğin geç çıkması ve hazırlık çalışmalarının zaman alması nedeniyle  proje teklifleri 2002 yılının ilk dokuz ayı içerisinde her hangi bir tarihte verilebilir.

Geçici Madde 2-Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF) tarafından desteklenen ve halen devam eden projeler, Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi’ne bütün hak ve sorumlulukları ile devredilmiş olup, bu yönerge kapsamına alınmıştır.