FIRAT ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (FÜBAP) YÖNETİM BİRİMİ 

ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIMLARI TEŞVİK İLKELERİ YÖNERGESİ

 

Madde 1.Bu programın amacı Fırat Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları ve araştırıcıların uluslararası düzeyde yayım yapmaya teşvik edilmesi ve bu tür yayım yapanların ödüllendirilmesidir.

Madde 2.Uluslararası düzeyde yayın olarak,

A- I) Science Citation Index

II) Social Sciences Citation Index

III) Index Medicos

IV) Engineering Index

V) Chemistry Citation Index

VI) Index Veterinerus

uluslararası indekslerin kaydettiği hakemli ve süreli dergilerde yayımlanmış.

B- I) Sürekli ve periyodik olarak düzenlenen ve bilimsel hakem heyeti bulunan uluslararası konferans, sempozyum ve benzeri toplantılarda sunulan ve ilgili tebliğler kitabında tam metin olarak basılmış.

II) (A) paragrafında tanımlanan dergilerde yayımlanmış, editöre mektup, teknik not, vaka takdimi, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu türünden.

III) (A) paragrafı dışında kalan bilimsel hakem heyeti bulunan ve sürekli olarak yabancı dilde yayımlanan dergilerde basılmış, yayımlar tanımlanmıştır.

Madde 3.Bu amaçla yapılmış yayımlara esas teşkil eden çalışmanın önemli bir kısmının Fırat Üniversitesi’nde yapılmış olması ve yayımda araştırıcının adresinin “Fırat Üniversitesi” olarak verilmiş bulunması gerekir.

Başvuru Esasları

Madde 4.Ödül programından yararlanmak isteyenler, bu esaslardaki şartları sağlayan yayımları için Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bir dilekçe ile yayımın ayrı basımı veya fotokopisi ile belirtilen şartları sağladığına dair (indeksin dergiyi taradığına veya derginin sürekli ve hakemli olduğuna dair) belgeleri ekleyerek başvururlar. Başvurular yayımın basım yılını izleyen yıl sonuna kadar yapılabilir. Bu durumda ödeme için yayımın yılına ait ödül miktarları esas alınır.

Ödeme Esasları

Madde 5.Madde 2’de tanımlanan yayımlara, yayım başına verilecek miktar her yılın başında Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Buna göre (B) paragrafında tanımlanan yayımlara (A) paragrafında tanımlanan yayımlara ödenen miktarın yarısı ödenir.

Madde 2’nin A paragrafında zikredilen indekslerce taranmakta olan yayın organlarında yayınlanmış olması kaydıyla, yayın organınca talep edilen basım ücretine katkıda bulunmak üzere üst limiti Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen bir ödeme yapılabilir. Bu ödeme için diğer başvuru evrakı ile birlikte fatura ibrazı şarttır.

Birden fazla yazarlı ortak yayımlarda ödül, yazarlar arasında ortak olarak bölüştürülür. Başka üniversitelerdeki yazarlarla ortak çalışmalarda, ödeme yalnızca Fırat Üniversitesi mensubuna ve tam olarak yapılır. Bir yazarın yılda en fazla on çalışmasına ödül verilir.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 6.Bu esaslar Fırat Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 7.Bu esasları Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.