FIRAT ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ  TARAFINDAN DESTEKLENECEK PROJELERİN

SEÇİMİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK İLKELER

 

 

 

BÖLÜM I

 

Madde 1.Araştırma projeleri, Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine ve ülke bilim politikasına uygun konular arasından seçilir.

Madde 2.Araştırma projelerinin bilime; Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması esastır.

Madde3. Araştırma projelerinin seçiminde Fen, Teknik, Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyolojik Bilimler, Sosyal ve İnsan Bilimleri arasında denge sağlanmasına dikkat edilir.

Madde 4.Temel Bilimler alanında yapılacak araştırmalar ihmal edilmemek şartıyla uygulamalı Araştırma ve Geliştirme Projeleri ile diğer disiplinler arası araştırma projeleri doktora ve yüksek lisans tezleriyle ilgili araştırma projelerine öncelik verilir.

Madde 5.Milletlerarası üne sahip dergilerde yayınlanmış konu ile ilgili orijinal araştırmaları olan araştırıcıların projelerine öncelik verilir

Madde 6.Yabancı ülkelerde yapılmış , ancak Türkiye’de ilk defa tatbik edilecek araştırma projeleri de kabul edilebilir.

Madde 7.Milletlerarası kuruluşlardan alınan projeler için de aynı esaslar geçerlidir.

 

BÖLÜM II

 

ARAŞTIRMALARIN TAMAMLANMA SÜRESİ

Madde 8.Araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Gerektiği hallerde ek süre de verilebilir.

 

 

BÖLÜM III

 

ARAŞTIRMA PROJELERİNİN İNCELENMESİ VE SEÇİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR

Madde 9.Bir veya birden fazla öğretim üyesi veya bir öğretim üyesinin gözetiminde başka bir öğretim elemanı veya lisansüstü öğrencisi tarafından belirli bir konuda, usulüne uygun bir forma göre hazırlanan araştırma proje teklifleri ilgisine göre Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü veya Uygulama-Araştırma Merkezleri Müdürlükleri yolu ile Fon Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 10.Araştırma Projelerinin Ocak ayında verilmesi esastır. Ancak diğer aylarda da verilebilir.

Madde 11.Araştırma Fonu Yönetim Kurulu teklif edilen araştırma projelerini (fonların kullanımı ve yönetim esaslarına ilişkin yönetmelik) in 6. maddesine göre işlemle değerlendirilir.

Madde 12.Uzmanlık grup üyeleri inceledikleri projenin orijinal olup olmadığını, kullanılan metodu, araştırıcının varsa konu ile ilgili yayınlarını projenin mali portresini ve sarf suretini (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderleri) dikkate alarak yüzde esasına göre değerlendirir. Projenin fondan desteklenmeğe değer olup olmadığı hususunda bir ay içinde birer rapor hazırlayarak Araştırma Fonu Yönetim Kuruluna sunarlar.

Madde 13.Araştırma Fonu Yönetim Kurulu her proje için verilmiş bulunan puanların ortalamasını alarak projelerin öncelik sıralarını tespit eder, desteklenmesi uygun bulunan projeleri sıralayarak raporları ile birlikte Rektörlüğe gönderir.

Madde 14.Fonda yeterli kaynağın bulunmaması sebebi ile desteklenmeyen projeler daha sonraki yıllarda gözden geçirilerek yeniden dikkate alınabilir.

Madde 15.Rektörler, Araştırma fonu yönetim kurulu aracılığı ile araştırma fonundaki parayı proje teklif eden kurumlar arasında bölüştürür ve her kurumun desteklenecek projelerini ayrı ayrı belirleyerek gerekli tahsisi yapar.

Madde 16.Projenin süresi ne olursa olsun yıllık harcamaları her mali yıl sonunda tahsis edilen paradan mahsup edilir.

Madde 17.Projenin uygulanması, o yıl zarfında elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara dayanılarak o yıl yapılan yayınlar proje yürütücüsü tarafından bir rapor halinde Araştırma Fonu Yönetim Kuruluna ve bir kopyası bağlı olduğu kuruma iletilir. Araştırma Fonu Yönetim Kurulu en az üç üyeden oluşan Uzmanlar gruplarına inceletir. Ve bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamına Araştırma Fonu Yönetim Kurulu bu raporları esas alarak karar verir.

Madde 18.Üniversite Araştırma Fonu Yönetim Kurulu, Üniversitede araştırma projeleri müracaatı için gerekli formu hazırlar veya hazırlatır.

Madde 19.Rektörler her yıl sonunda, desteklenen ve tamamlanmış projeler hakkında Yükseköğretim Kuruluna özet bilgi verirler.