ARAMA
 

F.Ü.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ


 

I.SINIF (GÜZ YARIYILI):

T       U      K

MAT-171 MATEMATİK-I                                                                                                                4            2             5

 

            Reel sayılar. Kompleks sayılar. Reel sayı dizileri. Fonksiyonlar. Limit, süreklilik, düzgün süreklilik. Türev, tek değişkenli fonksiyonların incelenmesi, parametrik ve kutupsal koordinatlar. Diferansiyel, diferansiyel hesabın temel teoremleri. Rolle ve Ortalama değer teoremleri. Reel sayı serileri, kuvvet serileri. Taylor ve Maclaurin formül ve serileri. Riemann anlamında Belirli İntegral İntegral hesabın ortalama değer teoremleri. İntegral hesabın temel teoremi. Belirsiz integral hesaplama teknikleri. Belirli integral uygulamaları.Improper integral.Fourier serisi.

 

FİZ-111 FİZİK-I                                                                                                                                  3          1          3.5

 

            Ölçme. Vektörel ve skalar çokluklar. Kuvvet. Hareket. Dönme hareketi. Statik. İş, güç ve enerji. Durgun sıvılar (Hidrostatik). Hareket halindeki sıvılar (Hidrodinamik). Sıcaklık. Isı. Gazlar Mekaniği.

 

KİM-105 KİMYA                                                                                                                               3          1          3.5

 

            Madde ve enerji. Maddenin yapısı. Atomun yapısı ve periyodik sistem. Kimyasal bağlar. Stokiyometri. Gazlar. Solidler. Sıvılar ve hal değişmeleri. Çözeltiler. Asitler, bazlar ve reaksiyonları. Kimyasal denge. Elektro kimya. Hidrojen. Oksijen. Toprak alkali metalleri. Tranzisyon elementleri (a) Fe grubu, (b) Cu grubu, (c) Zn grubu. 3.Grup elementleri ve alüminyum.

 

İMÜ-111 TEKNİK RESİM VE TASARI GEOMETRİ                          1          2          2

 

            Teknik resimin önemi. Resim araç ve gereçleri. Çizgiler ve özellikleri. Kurşun kalemle çizim. Çizgilerin kesişmesi birleştirilmesi. Resim çizerken güdülecek yol. Tasarı geometri esasları hakkında genel bilgi. Plan, kesit, görünüş resimlerinin tarifi ve yapılması. Ölçülendirme ve ölçü çizgileri. Ölçek ve ölçek çeşitleri. Kroki çizimi. Bir yapının plan kesit ve görünüş resimlerinin çizimi. İzdüşümler. Eşlenik dik izdüşümler. Nokta ve doğru. Düzlemin izdüşümleri. Doğrunun tam boyunun bulunması. Düzlemin gerçek büyüklüğü. Doğru ile düzlemin ortak noktası. Düzlemlerin arakesitinin bulunması. Cisimlerin izdüşümleri. Cisimlerin kesitleri. Cisimle düzlemin arakesitinin bulunması. Cisimle cismin kesişmesinden meydana gelen arakesitin bulunması. Döndürme metodu. Diklik. Paralellik. Açılımlar. Uygulamalar.

 

MAT-173 LİNEER CEBİR                                                                       2          0          2

 

            Matris cebirine giriş, bazı özel matrisler. Matrislerde toplama ve çarpma işlemleri ve özellikleri. Determinantlar. Laplace açılımı. Bir matrisin rangı, ek matris, bir matrisin tersi. Lineer denklem sistemleri ve çözüm yöntemleri. Vektör Cebri. Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık.

 

 

YDİ-107 YABANCI DİL (İNGİLİZCE)                                                    2          0          2

 

            Simple  present. Simple past. Present continuous. Past continuous. Future. Near future. Present perfect. Pratik günlük konuşmayla ilgili cümle şekilleri.

 

I.SINIF (BAHAR YARIYILI):

 

MAT-172 MATEMATİK-II                                                                       4          2          5

 

            Çok değişkenli fonksiyonlar. Limit. Süreklilik. Düzgün süreklilik. Kısmi Türev. Bileşik fonksiyonlar ve türevleri. Toplam diferansiyel. Diferansiyel hesabın temel teoremleri. Kapalı ve ters fonksiyonlar. Jakobiyen, değişken dönüşümü. Çok değişkenli fonksiyonlarda Taylor, Maclaurin formül ve serileri. Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum. Lagrange çarpanları yöntemi. Vektör değerli fonksiyonlar. Gradyen. Diverjans. Rotasyonel. Laplasien. İki katlı integral, varlık teoremi, iki katlı integral uygulamaları. Değişken dönüştürmesi. Üç katlı integral, uygulamaları. Silindirik ve küresel koordinatlar. Düzlemde eğrisel integral. Gren teoremi. Eğrisel integralin yola balı olup olmaması. Yüzey integralleri.

 

FİZ-112 FİZİK-II                                                                                         3          1          3.5

 

            Elektrostatik. Elektroteknik. Alternatif akımlar. Geometrik optik. Basit harmanik hareket. Dalga hareketi. Ses ve Doppler olayı.

 

JMÜ-142 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ                                                  3          0          3

 

            Yer kabuğunun gelişmesi. Mineral kayaç ve maden cevheri. Magnetik, çökelik ve metaforfik kayaçlar. Tektonik hareketler. Dış dinamik. İçdinamik olaylar. Depremler. Stratigrafi ve jeolojik zamanlar. Topoğrafik haritalar ve jeolojik haritalar.

 

İMÜ-152 MEKANİK (STATİK)                                                                  3          0          3

 

            Maddesel noktaların statiği. Düzlem kuvvetler sistemi. Uzay kuvvetler sistemi. Rijit cisimler. Eşdeğer kuvvet sistemleri. Düzlem kuvvetler sisteminin dengesi. Uzay kuvvetler sisteminin dengesi. Ağırlık merkezleri. Kafes sistemler. Çerçeveler ve makinalar. Kirişler ve iç kuvvet diyagramları. Kablolar. Sürtünme. Virtüel iş metodu.

 

ENF-102 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI            2          2          3

 

            Temel bilgiler, (DOS, WİNDOWS). Kelime işleme. Veri tabanı kullanma. Presentasyon hazırlama. Grafik uygulamaları (CAD). Bilgi ağları kullanma:İnternet (E-Mail, WWW, HTML Programlama, JAVA).

 

YDİ-108 YABANCI DİL (İngilizce)                                                                2          0          2

 

            Zamanlara ilave olarak; Past perfect. Past perfect continuous. Present perfect. Present perfect continuous. Future in past. Future perfect. Future perfect continuous. Bağlaçlı cümle şekilleri üzerinde çokça duruluyor.

 

 

 

II.SINIF (GÜZ YARIYILI):

 

MAT-271 DİFERANSİYEL DENKLEMLER                                                4          0          4

 

            Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin varlığı, tekliği ve çözümleri. Birinci mertebeden çeşitli diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri, uygulamaları. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve temel teoremler. Mertebe düşürme yöntemi. Sabit katsayılı denklemler için belirsiz katsayılar metodu. Parametrelerin değişim metodu. Operatör yöntemi. Yüksek mertebeden tam diferansiyel denklemler. Değişken dönüştürmesi yöntemi. Euler, Legendre diferansiyel denklemleri.

 

İMÜ-211 MALZEME BİLGİSİ                                                                      2          0          2

 

            İç Yapı: Atomlar arasındaki bağlar. Maddenin iç yapısı. Kristal yapıları ve kafesler. Ana malzeme sınıfları: Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler. Maddenin özellikleri: Elastisite, Plastisite, Viskozite (model cisimler, sünme, rölaksasyon). Mekanik deneyler, Kırılma, Fiziksel özellikler, dış etkilere dayanma, çok fazlı maddelerin özellikleri. Malzeme seçimi ve kullanımı.

 

İMÜ-251 MEKANİK (DİNAMİK)                                                                 3          0          3

 

            Maddesel noktaların kinematiği: Doğrusal hareket. Eğrisel hareket.Maddesel noktaların kinetiği: Kuvvet, kütle ve ivme. İş ve enerji. İmpuls ve momentum. Rijit cisimlerin kinematiği. Rijit cisimlerin düzlemsel hareketinin Kinetiği: Kuvvetler ve ivmeler. Enerji ve momentum yöntemleri. Mekanik titreşimler.

 

İMÜ-253 MUKAVEMET-I                                                                            3          0          3

 

            Mukavemetin dayandığı kavramlar. İç kuvvet ve gerilme analizi. Şekil değiştirme , gerilme ve şekil değiştirme arasındaki bağıntılar. Şekil değiştirme enerjisi. Katı cisimlerin mekanik özellikleri. Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi. Çubuk mukavemetinin tesirleri. Eksenel normal kuvvet. Kesme kuvveti, burulma, atalet momentleri.

 

ENF-201 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ                                           2          2          3 

 

            Bilgisayar organizasyonu. Algoritmalar. Programlama dilleri ve veri yapıları. Bilgisayar ağları ve iletişim sistemleri.

 

TRD-201 TÜRK DİLİ                                                                                    2          0          2

 

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Sözlü ve yazılı kompozisyon türleri uygulaması. Cümlenin öğeleri, cümle tahlili ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları ile ilgili çalışmalar. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar. Türk ve dünya edebiyatlarında ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinler.

 

 

YDİ-207- YABANCI DİL (İngilizce)                                                            2          0          2

 

            Şart cümleleri. Direct. İndirect cümle şekilleri. Active passive (etken-edilgen) cümle şekilleri bağlaçla cümleler üzerinde duruluyor. Practice and progress kitabına devam ediliyor.

II.SINIF (BAHAR YARIYILI):

 

İMÜ-226 SAYISAL ANALİZ                                                                        3          0          3

 

            Hataanalizi. Lineer olmayan denklemlerin çözümü enterpolasyon, ekstrapolasyon. Eğri Uydurma. Sayısal türev. Sayısal integral. Lineer denklem takımlarının Gauss eliminasyon, Gauss Jordan ve Gauss Seidal yöntemleriyle çözümü. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.

 

İMÜ-212 YAPI STATİĞİ-I                                                                            3          0          3

 

            Yapı mühendisliğinin gayesi. Yapı mühendisliğinde izlenen yol. Yapı Statiğinde yapılan kabuller, yükler, yapı sistemlerinin sınıflandırılması. Çubuk sistemlerde tarifler, denge denklemleri, kesit tesirleri, sistemlerin sabit yüklere göre hesabı. Dolu gövdeli kirişler, kafes kirişler, karma sistemler, kablolar, enerji metotları.

 

İMÜ-244 TOPRAK- İŞ                                                                                  3          0          3

 

            Zemin tipleri ve özellikleri (zeminlerin kabarması ve çökmesi). Enkesitlerin belirlenmesi, şev kazıklarının çakılması. Enkesit alanlarının belirlenmesi, hacim hesapları, kütleler diyagramı ve toprak dağıtımı, Bruckner eğrisi. Toprak işlerinde kullanılan yapı makinaları. Dolguların sıkıştırılması ve sıkıştırma makinaları.

 

İMÜ-254 MUKAVEMET-II                                                                           3          0          3

 

            Bileşik mukavemet halleri, kesmeli eğilme, elastik eğri, normal kuvvet ve eğilme. Eğilme ve burulma, enerji metotları elastik stabilite.

 

İMÜ-214 YAPI MALZEMESİ                                                                     2          1          2.5

 

            Betonun bileşenleri: Çimento, agrega, su ve katkı maddeleri. Betonda aranan özellikler: Basınç mukavemeti, İşlenebilme, Rötre, Dona dayanıklılık, Sünme. Beton karışım hesapları, Beton üretim kontrol ve deneyleri, Tabii ve yapay taşlar. Yapı metalleri. Yapı Ahşabı.

 

İMÜ-242 ÖLÇME BİLGİSİ                                                                          2          1          2.5

 

            Giriş. Hata hesabı. Alan ölçüleri.Yatay açıların ölçülmesi. Koordinat hesapları. Poligon hesapları. Nirengi hesapları. Yüksekliklerin ölçülmesi (Nivelman). Takeometrik alım metodu. Aplikasyon. Çizim. Düzeç eğrili harita çıkarılması.

 

TRD-202 TÜRK DİLİ                                                                                    2          0          2

 

            Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Sözlü ve yazılı kompozisyon türleri uygulaması. Cümlenin öğeleri, cümle tahlili ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları ile ilgili çalışmalar. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar. Türk ve dünya edebiyatlarında ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinler.

 

 

 

YDİ-208 YABANCI DİL (İngilizce)                                                               2          0          2

 

            Tüm zamanlarla beraber iki ve daha fazla bağlaçlı cümleler işleniyor. Teknik konularla ilgili çalışmalar yapılıyor. Teknik konular ile ilgili Türkçe’den İngilizce’ye, İngilizce’den Türkçe’ye çeviriler üzerinde duruluyor.

 

III.SINIF (GÜZ YARIYILI)

 

İMÜ-313 YAPI STATİĞİ-II                                                                          3          0          3

            Hiperstatik sistemlere giriş. Kuvvet metodu. Lineer denklem takımlarının iteratif olarak çözümü. Açı metodu. Deplasman yöntemlerine giriş. Cross yöntemi. Kısaltılmış Cross  yöntemi(Biro yöntemi). Yatay kuvvetlere maruz hiperstatik çerçevelerin hesabı ve Muto yöntemi.

 

İMÜ-321 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ                                                       3          0          3

 

            Akışkanların özellikleri. Hidrostatik. Akışkanların kinematiği. Bir boyutlu akımların temel denklemleri. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları.

 

İMÜ-323 ZEMİN MEKANİĞİ-I                                                                 3          2          4

 

            Zeminlerin endeks özellikleri ve sınıflandırılması. Efektif gerilme kavramı, zeminlerin hidrolik özelliği, zeminlerin geçirimliliği. Kompaksiyon. Zeminlerin kayma mukavemeti.  Konsolidasyon. Yanal zemin basınçları. Şevlerin stabilitesi.

 

İMÜ-347 KARAYOLU MÜH.                                                                      3          0          3

 

            Yolların tarihçesi. Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlar. Yolları kullananların karakteristikleri. Taşıt hareketleri ve karayolu trafiğinin genel özellikleri. Yolların kapasitesi. Yol geometrik standartlarının seçimi. Geçki ve plan. Yatay kurbalar ve geçiş eğrileri. Boykesit ve düşey kurbalar. Kent yollarının planlanması. Eş düşey kavşaklar. Alt yapı.Yolların drenajı. Bitümlü kaplamalar.

 

İST-323 İSTATİSTİK                                                                                    3          0          3

            İstatistiğin inşaat mühendisliği için önemi. Olasılık teorisi. Frekans analizi ve istatistik parametrelerin tahmini. Olasılık dağılımları. Olasılık dağılım fonksiyonları. Olasılık dağılım modellerin belirlenmesi. İstatistik hipotezlerin sınanması. Regresyon ve korelasyon analizi.

 

İMÜ-393 MESLEKİ UYGULAMA-I                                                            0          2          1

 

            Öğrencilerin Bölümlerinde eğitimini almış oldukları temel mühendislik bilgilerini mesleklerini ilgilendiren alanlarda (laboratuar, atölye, fabrika, işletme, arazi, mühendislik hizmet birimleri) Uzman kişiler gözetiminde uygulayarak hazırladıkları staj defterleri içeriklerinin jüri önünde sunumu ve sunumların diğer staj belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi.

 

 

 

 

III.SINIF (BAHAR YARIYILI):

 

İMÜ-314 BETONARME-I                                                                           3          0          3

 

            Betonarmeye giriş. Beton, çelik. Emniyet gerilmeleri metodunun özeti. Taşıma gücü metodu, basit ve bileşik eğilmeye maruz kesitlerin hesabı (Dikdörtgen, tablalı, üçgen, trapez ve çift donatılı kesitler). Bir ve iki doğrultuda çalışan döşemeler. Kayma dayanımı (eğik çatlama, kesme, burulma, burulmalı kesme). Betonarme kirişler, kolonlar (Etriyeli ve fretli).

 

İMÜ-322 HİDROLİK                                                                                    3          0          3

 

            Boru hidroliği. Açık kanalların hidroliği. Üniform akım. Su yüzeyinin hesabı ve yerel değişimler. Savaklar üzerinde akım. Kanal ve Akarsularda üniform olmayan hareketler. Kanal ve Akarsularda katı madde hareketi. Boyut analizi ve model teorisi

 

İMÜ-334 TEMEL İNŞAATI                                                                         2          1          2.5

 

            Temel zemin etüdü (Amacı-büyüklüğü-temel zemini etüdüne başlamadan önce yapılacak çalışmalar-uygulanacak metotlar-arazi deneyleri). Temellerde kazı, suyun uzaklaştırılması ve temel çukuru tahkimi. Temel yapıların stabilitesi (taban basıncı, temel zemini içinde gerilme yayılışı, taşıma gücü şartı, oturma şartı ve hesapları).

 

İMÜ-348 KARAYOLU TASARIMI                                                              0          2          1

 

            Geçki ve yol planının hazırlanması, boykesit, enkesit, tipik en kesit, haçim hesabı bruckner eğrisinin çizimi, büz projesi, alt yapı ve üst yapı metrajı, keşif özeti çıkarılması.

 

İMÜ-358 ÇELİK YAPILAR-I                                                                      3          0          3

           

            Çelik yapıların tarihçesi. Malzeme ve çelik yapıların hesabına ait genel hususlar. Çelik üretimi. Hadde ürünleri. Boyutlandırmanın temel ilkeleri. Çelik yapıların yorulması. Çelik yapılarda korozyon. Çelik yapıların yangına karşı korunması. Çelik birleşim araçları: Perçinli birleşimler, Civatalı (Bulonlu) birleşimler, Kaynaklı birleşimler. Çekme Çubukları: Hesap ve teşkili, çekme çubuklarının ekleri. Basınç Çubukları: Genel bilgi, tek parçalı basınç çubukları, çok parçalı basınç çubukları, çubukların eğilmeli ve burulmalı burkulması. Dolu Gövdeli Kirişler: Profil (Putrel) kirişler, perçinli kirişler, kaynaklı kirişler, kirişlerde yanal burkulma.

           

İMÜ-324 HİDROLOJİ                                                                                 3          0          3

 

            Hidrolojinin tanımı ve önemi. Hidrolojik çevrim. Hidrolojinin temel denklemleri. Yağışın meydana gelmesi, ölçülmesi ve kayıtların analizi. Buharlaşma. Sızma. Yeraltısuyu. Akım ölçümleri ve kayıtların analizi. Akarsu havzalarının özellikleri. Yüzeysel akış. Hidrograflar. Birim hidrograf teorisi. Hidrografların ötelenmesi. İhtimal teorisi ve istatistiğin hidrolojiye uygulamaları.

 

 

 

 

 

 

İMÜ-360 YAPI BİLGİSİ                                                                               2          0          2

 

            Yapı Bilgisinin önemli ve ilgili yönleri. Yapı tasarımı ve projelendirilmesi. Çeşitli yapı tipleri ve konut yapıları ile ilgili konut tipleri. Güneşlenme ve güneş kontrolü. Başlıca yapı elemanları. Taş işleri, tuğla duvarlar, bacalar, duvar boşlukları, döşemeler, merdivenler, çatılar, doğramalar, diğer yapı elemanları. Mimari projelerin çizimi.

 

İMÜ-352 SONLU EL. YÖNTEMİNE GİRİŞ                                             2          0          2

 

            Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş. Yöntemin genel tanımı. Analiz yönteminin özeti. Matris işlemler. Bazı sonlu eleman tipleri ve uygulama alanları. Eleman tipleri. Genel amaçlı bilgisayar programları. Yöntemin avantaj ve dezavantajları. Eleman rijitlik matrislerinin ve yük vektörlerinin elde edilişi. Kafes kiriş elemanı. İki boyutlu elastisite elemanı. Daha yüksek mertebeli elemanlar. Kiriş ve plak eğilme elemanları. Kabuk elemanları.

 

İMÜ-316 AHŞAP YAPI                                                                                  2          0          2

           

            Malzeme, Ahşap bileşenler ve birleşim araçları, çivili birleşimler, bulonlu birleşimler, kamalı birleşimler, tutkallı birleşimler. Çekme çubuklar ve hesap esasları. Kirişler, tek parçalı ve çok parçalı kirişler.

 

İMÜ-362 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ                                                   2          0          2

           

            İdeal granülometri eğrileri. Betonda dayanıklılık(durabilite). Betonun geçirimliliği: basınçlı geçirimlilik ve kapiler su emme.Çiçeklenme, sülfat etkisi, karbonlaşma etkisi, deniz suyu etkisi. Alkali-agrega reaksiyonu. Donma-çözülme.Islanma-kuruma. Özel betonlar ve karışım hesapları:hafif beton, ağır beton, uçucu küllü beton, agregası önceden yerleştirilmiş(prepakt)beton, püskürtme beton, polimer beton(lateks modifiye ve polimer emdirilmiş beton), silindirle sıkıştırılmış beton, kendiliğinden yerleşen beton. Yüksek mukavemetli betonların dizaynı.

 

İMÜ-364 AKARSU HİDROLİĞİ                                                                2          0          2

 

            Tanımlar. Akarsuyun önemi. Akarsuların kullanım amaçları. Türkiye’nin akarsu potansiyeli. Akarsuların fiziksel özellikleri. Akarsuların sınıflandırılması. Akarbu ve havza özellikleri. Akarsu yatağının oluşumu. Akarsu yatağının dengesi. Akarsularda feyezanlar. Akarsularda yapılan ölçümler. Akarsularda oluşan akım tipleri. Akarsularda madde iletim teorisi. Katı madde teorisi. Katı madde hareketi. Katı maddelerin ölçümü. Akarsularda düzenleme ve düzenleme yapıları. Taşkın kontrolü. Akarsu geçişleri ve hidroliği.

 

İMÜ-356 YOL ESNEK ÜST YAPISI                                                           2          0          2

 

            Yollarda gerilme dağılışı. Yol üst yapısının projelendirilmesi. Esnek üst yapısında kullanılan malzemeler. Esnek üst yapıya etki eden faktörler. Yüzeysel kaplamalar. Asfalt betonu kaplamalar. Asfalt betonu kaplamalarda bozulmalar.

 

 İMÜ-366 TÜNELLER                                                                                  2          0          2

 

Tünelin tarifi. Tünel inşaasını gerektiren nedenler. Tünellerin etüdü. Projelerinin yapılması.Güzergah.Boykesit,Enkesit.Tünele gelen etkiler. Kaplamalar. Tünel açma metotları.

İMÜ-368 ZEMİN MEKANİĞİ-II                                                                 2          0          2

 

 Zeminlerde su akımları. Dinamik yükler etkisi altında zeminlerin davranışları. Sıvılaşma. Dinamik Laboratuar deneyleri. Ön konsolidasyon basıncının belirlenmesi. Konsolidasyon süresinin hesaplanması.

 

IV.SINIF (GÜZ YARIYILI):

 

İMÜ-417 BETONARME-II                                                                         3          0          3

 

            Dişli döşemeler. Kirişsiz döşemeler. Kaset tavanlar. Betonarme temeller (duvaraltı, tekil, sürekli, radye temeller). Betonarme istinad duvarları (konsol, konforlu ve bodrum), afet yönetmeliği (betonarme ve yığma yapılar). Merdivenler. Yatay kuvvet hesaplarının betonarme çerçevelere uygulanması. Öngerilmeli beton hakkında özet.

 

İMÜ-423 SU KAYNAKLARI                                                                       3          0          3

 

            Akarsuların düzenlenmesi (esas ve morfolojik bilgiler, vahşi derelerin düzenlenmesi, setler). Kabartı yapıları, büyük barajlar (genel bilgiler, ağırlık, payandalı, kemer, toprak veya kaya dolgu barajları, derivasyon tünelleri, dolu savaklar, işletme organları, barajlarda su alma). Bağlamalar (sabit hareketli ve karma bağlamaların proje ve hesap esasları). Sabit ve hareketli bağlamaların projelendirilmesi. Akarsularda katı madde hareketi. Akarsu taşımacılığı ve geçişleri. Enerji kırıcı yapılar. Su alma yapıları.

 

ÇMÜ-431 SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI                                            2          1          2.5

 

            Nüfus tahmin metotları. İçme suyu özellikleri. Memba çeşitleri. Kuyular, galeriler, nehir ve göllerden su alma. Kuyu gurupları ve girişim, Yer altı sularının suni beslenmesi, tatlı ve tuzlu su girişimi. İsale, boru cinsleri ve birleşim şekilleri. İşletme organları. Terfi merkezleri, hidrofor ve basınç yükseltme, hazneler, şebeke, şebeke hesap metotları, işletme teçhizatı. Bina içi tesisatın hesabı. Kullanılmış suları toplama ve uzaklaştırma sistemleri. Atık su miktarı. Kanalların tasarımı, kanal sistemlerinin özel yapıları. Dolu savaklar. Ters sifon. Borulara gelen yükler. Kullanılmış suların terfisi. Kanalizasyon olmayan yerlerde atık suların uzaklaştırılması.

 

İMÜ-425 EKONOMİ                                                                                    2          0          2

 

            Ekonomi ilminin konusu ve kavramlar. Arz ve talep. Tam rekabet ve Monopol piyasasında fiyat oluşması. Mili gelir ve Makro denge. Para ve banka. Gelir bölüşümü. Ekonomik kalkınma ve sistemler. Dış ticaret. Türkiye ekonomisi. İş kanunu. İmar kanunu. Artırma-eksiltme ve ihale kanunu.

 

İMÜ-493 MESLEKİ UYGULAMA-II                                                          0          2          1

 

            Öğrencilerin Bölümlerinde eğitimini almış oldukları temel mühendislik bilgilerini mesleklerini ilgilendiren alanlarda (laboratuar, atölye, fabrika, işletme, arazi, mühendislik hizmet birimleri) Uzman kişiler gözetiminde uygulayarak hazırladıkları staj defterleri içeriklerinin jüri önünde sunumu ve sunumların diğer staj belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi.

 

AİT-401 ATATÜRK İLKE İNKILAP TARİHİ                                           2          0          2

 

            Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı ve İnkılap kavramı. Osmanlı İmparatorluğunda Islahat Hareketleri, Yıkılış nedenleri. 20.Yüzyılın başlarındaki fikir hareketleri ve Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller ve Tepkileri. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve milli mücadele için ilk adım. Kongreler yolu ile teşkilatlanma, Erzurum Kongresi, Diğer mahalli kongreler, Sivas Kongresi. Kuvayı Milliye Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın açılması. Misak-ı Milli. TBMM’nin açılması, İstiklal savaşının yönetimi. İç isyanlar ve karşı tedbirler. Milli cepheler. 1920 yılının siyasi olayları. Roma Konferansı, Sevr Anlaşması. Gümrü Barış Antlaşması, Moskova’ya Türk Heyetinin gönderilmesi, Yunan Taarruzu, I.İnönü zaferi, siyasi olaylar.

 

İMÜ-435 ÖN GERİLMELİ BETON                                                            2          0          2

 

            Beton ve öngerme çeliğinin özelliği, öngerme verme metotları, öngerilmeli beton taşıyıcı eleman ve sistemlerin hesap esasları. Basit mesnetli bir kirişte öngerilmeden doğan iç kuvvetler. Öngerilmeli betonun gerilme kayıpları. Eğilmeye maruz elemanların boyutlandırılması (Ard Çekmeli Sistemler). Basit mesnetli bir kirişte kablo geçiş bölgeleri. Kesit eğilme taşıma gücü (TS 3233’e göre). Kayma ve burulma. Ankraj bölgeleri. Öngerilmeli kirişlerde kullanılabilirlik.

 

İMÜ-441 BETONARME YÜKSEK YAPILAR                                           2          0          2

 

            Taşıyıcı sistem seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar. Yatay yük taşıyıcı elemanlar. Düşey yüklerin taşınması, yükler. Boyutlandırma esasları. Yüksek binalarda stabilite kontrolü ve ikinci mertebe etkiler. Yüksek binaların dinamik hesabı. Minimum boyut ve donatı kuralları. Yüksek binaların projelendirme esasları.

 

İMÜ-457 YAPI STATİĞİ-III                                                                        2          0          2

 

            Matris metotlarına giriş. Hiperstatik sistemlerin relatif redör yöntemiyle analizi. Yatay yüklere maruz çerçevelerin Kani yöntemiyle analizi.

 

İMÜ-427 SU KUVVETLERİ                                                                        2          0          2

 

            Genel bilgiler. Türkiye’deki hidroelektrik tesisleri ve elektrik enerjisi üretimi, su kuvvetlerinin gayesi, hidroelektrik tesislerin kısımları, güç belirlenmesi, Enterkonnekte şebeke. Muhtelif su alma tipleri. Hazne hacminin belirlenmesi. Çökeltme havuzları, isale kanal ve galerileri yükleme odası ve denge bacaları. Manevra odası, basınçlı boru, türbinler.

 

İMÜ-443 BARAJLAR                                                                                  2          0          2

 

            Gayeleri, sınıflandırılmaları, planlama esasları. Barajlarda tip seçimi. Barajlarda yer seçimi. Barajların kısımları. Baraj tipleri. Beton barajlar, dolgu barajlar. Barajların tasarımı ve inşası. Gerilme ve stabilite analizleri. Derivasyon ve dip savaklar, dolu savaklar, enerji kırıcı yapılar.

 

 

 

İMÜ-455 SU KAYNAKLARI MÜH.EKONOMİK ANALİZ                    2          0          2

 

            Mühendislik ekonomisi. Mühendislik ekonomisi prensipleri. Ekonomik analiz kavramı ve tanımlar. Mühendislik ekonomisi matematiği. Su kaynaklarında fayda ve maliyet analizi ve karşılaştırma. Ekonomik analiz faktörleri. Birleşik faiz katsayıları ve bunların kullanışı. Ekonomik analizde proje değerlendirme. Su kaynaklarının planlanmasında ana ilkeler.

 

İMÜ-445 DEMİRYOLU                                                                               2          0          2

 

            Demiryolunun tarifi ve tarihçesi. Demiryolunun bölümleri (yol, alt yapı, üst yapı, çeken ve çekilen araçlar). Yol karakterleri (hat açıklığı, hat sayısı, hat kabiliyeti, dingil basıncı, gabariler, eğimler, dever, geçiş eğrileri). Platform tipleri. Demiryolunda dirençler, çekim, frenler, üst yapı.

 

İMÜ-447 BETON YOLLAR                                                                           2          0          2

 

            Beton yollara giriş, üstyapı tipi seçiminde metodoloji, Beton yolların yüzey özellikleri. Beton yolarda kullanılan malzemeler. Betonun fizik özellikleri. Yol betonu bileşimi, Beton yolların tasarımı, Beton yollarda derzler, Beton yol tekniğinde gelişmeler ve yenilikler. Beton yolun yapımı. Beton yollarda bozulmalar, bakım ve onarım.

 

İMÜ-449 GEOTEKNİK UYGULAMALARI                                               2          0          2

 

            Kazık çeşitleri ve hesap esasları. Zeminlerin stabilizasyon yöntemleri. Yeni istinat yapıları ve uygulama alanları. Geotekstil ve geomembranların zeminde kullanımı. Güncel arazi deney yöntemleri.

 

İMÜ-451 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM                                             1          2          2

 

            Genel kullanım tanım ve kuralları. Auto CAD’e giriş. Grafik alan. Koordinat sistemi. Auto CAD çizim mantığı. Üç boyutlu tasarım. Katmanlar ve bloklar. Uygulamalar (Mekanik, yapı, mimari ve üç boyutlu çizimler)

 

İMÜ-453 SU MÜHENDİSLİĞİNDE CAD.                                                1          2          2

 

            Auto CAD’in temelleri. Üçgen modelleme. Sayısallaştırma. Güzergah çizimi. Kırmızı kot geçirimi. En kesit tanımlanması. Plan ve proje çizimi. Metraj.

 

ÇMÜ-428 SU TEM.AT.SU SİS.TAS.                                                           1          2          2

 

            Planı verilen bir kasabanın 30 yıl sonraki nüfusu dikkate alınarak: Yer altı suların bir yamaç membasından tek gözden alınması, yer altı sularının yatay dren borularıyla iletimi, su ihtiyacının sondaj kuyuları ile karşılanması durumuna göre su temini projesinin hazırlanması. 1/5000 ölçekli olarak verilen bir yerleşim bölgesinin atık su uzaklaştırma projesinin hazırlanması.

 

İMÜ-439 ULAŞIM MÜH. CAD.                                                                  1          2          2

 

            Auto CAD’in temelleri. Üçgen modelleme. Sayısallaştırma. Güzergah çizimi. Kırmızı kot geçirimi. Enkesit tanımlanması. Plan ve proje çizimi. Metraj. Bruckner.

IV.SINIF (BAHAR YARIYILI):

 

İMÜ-416 BETONARME YAPI TAS.                                                          1          2          2

 

            Kirişsiz döşemeler, Yaklaşık hesap metodu, Eşdeğer çerçeve metodu. Afet yönetmeliği (Betonarme ve yığma binalar). Yatay kuvvet hesaplarının betonarme çerçevelere uygulanması.  Merdivenler. Smith Metodu. Deprem yüklemeleri dahil, kiriş donatılarının tespiti.

 

İMÜ-422 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ                                                       2          0          2

 

            Deprem hareketi. Tek serbestlik dereceli sistemler. Çok serbestlik dereceli sistemler. Deprem mühendisliğinde spektrumlar. Doğal titreşim mod ve frekansların hesabı. Yapıların deprem yüklerine göre hesabı. Deprem etkisindeki betonarme ve çelik yapı elemanlarının davranışı. Depreme dayanıklı yapı tasarımı. Türkiye’nin depremselliği. Türk Deprem Yönetmeliği’nin irdelenmesi. Hasar tespiti ve depremde hasar gören yapıların onarımı ve güçlendirilmesi.

 

İMÜ-418 İNŞAAT YÖNETİMİ                                                                   2          1          2.5

 

            Yapı işleri ile ilgili tarif ve tanıtmalar. Proje hazırlanması. Şartnameler. Metraj. Fiyat analizi. 1.Keşif. İhale usul ve şekilleri. Yapı ruhsatnamesi alınması ve diğer idari işlemler. İmar kanunu ve tüzüğü. Şantiye kuruluşu. İş programı ve şantiye çalışmaları. İşçi sağlığı ve iş güvenliği. Yapıda makine, insan ve hayvan gücü. İmalat grupları ve ölçümleme usulleri. Rölöve ve ataşman. Kesin hesap metrajı. Yeşil defter ve şantiyede tutulacak diğer defter ve çizelgeler. Hakediş raporları. Son metraj toplam cetvelleri. Son keşif. Geçici ve kesin kabuller.

 

KMÜ-400 İŞ HUKUKU                                                                                2          0          2

 

            İş hukukuna giriş (hukuk bilimi  ve uygulaması, genel hukuk düzeni içindeki yeri ve önemi, kaynakları). Bireysel iş ilişkileri (Hizmet-İş sözleşmelerinin kurulması. Taraflara yüklediği borçlar ve sağladığı haklar ile sona erdirilmesi). Toplu iş ilişkileri (Toplu sözleşme, grev ve lokavt’ın ana çizgileri). Sosyal sigortalar.

 

AİT-202 ATATÜRK İLKE ve İNKILAP TARİHİ                                      2          0          2

 

            Türk inkılabının stratejisi, Cumhuriyet Yönetiminin Kutlanması, Halifeliğin kaldırılması. Terakkiperver Cum.Fıkrası ve Tekrir-i Sükun dönemi. Huzur, Eğitim, Kültür, Harf, Tarih ve Dil İnkılapları. İktisadi İnkılap, İzmir İktisat Kongresi. Çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar. Sosyal yapıda inkılaplar, kadın hakları, şapka ve kılık-kıyafet inkılabı. Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık. Siyasi olaylar. İstanbul hükümeti ile münasebetler, Askeri gelişmeler. Sakarya savaşı ve Büyük Taarruz. Kars Antlaşması, Ankara İtilafnamesi, Eğitim, Kültür, Sosyal ve İktisadi alanlarda milli mücadele. Mudanya mütarekesi, Saltanatın kaldırılması, Lozan antlaşması.

 

 

 

 

İMÜ-420 PREFABRİK YAPILAR                                                             2          0          2

 

            Prefabrik yapı sistemleri. Genel sınıflandırma. Çok katlı sistemler. Tek katlı endüstriyel prefabrik sistemler. Birleşim noktalarının teşkili. Birleşim noktalarının basınca, çekmeye, kesmeye ve eğilmeye karşı tasarımı. Prefabrik döşeme elemanları. Kompozit prefabrik sistemlerde tasarım.

 

İMÜ-444 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ                                                         2          0          2

 

            Trafiğin ana unsurları ve özellikleri, trafik sayımları. Karayolu kapasitesi ve hizmet seviyesi. Kavşaklar; eşdüzey ve farklı düzeyli kavşaklar. Trafik işaretleri ve sinyalleri. Trafik kazaları. Ulaştırma sistemlerinin karşılaştırma esasları. Trafik tahmini.

 

İMÜ-426 SULAMA-KURUTMA                                                                 2          0          2

           

            Zemine ve bitkilere ilişkin temel bilgiler. Sulama (Giriş şebekelerin projelendirilmesi esasları, suların dağıtılması, şebekelerdeki su alma yapıları). Kurutma (fazla suyun sakıncaları, bataklığın oluş sebepleri, amaçları). Kurutma tarzları (Klomataj, açık hendeklerde kurutma, bitki ile kurutma, drenaj, humuslu zeminlerin drenajı).

 

İMÜ-446 HİDROLİK MÜH.MODELLEME                                             2          0          2

           

            Genel bilgiler. Modellemenin amacı. Fiziksel modelleme. Serbest yüzeyli akım modelleri. Basınçlı akım modelleri. Hidroelastik modelleme. Matematik modellemeye giriş. Hidrolik mühendisliğinde sonlu fark yaklaşımı. Diğer nümerik yaklaşımlar ve uygulamalar.

 

İMÜ-448 ÇELİK YAPI TASARIMI                                                            1          2          2

 

            Kiriş mesnetleri ve birleşimleri: Kirişlerin kargir veya beton üzerinde mesnetlendirilmesi. Kirişlerin diğer bir kiriş üzerinde mesnetlendirilmesi. Dolu gödeli kiriş birleşimleri. Kafes Kirişler: Sistem şekilleri, çubuk enkesitleri, hesap ve teşkilleri. Çatı Konstrüksiyonları: Çatı yükleri, çatı elemanları, bir çelik çatının projelendirilmesi. Kolonlar: Kolon ekleri, kolon ayakları. Kiriş-Kolon birleşimleri: Basit kiriş-kolon birleşimleri, süneklilik düzeyi normal çerçevelerde rijit kiriş kolon birleşimleri. Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin boyutlandırılması.

 

İMÜ-452 BİLGİSAYAR DESTEKLİ BOYUTLANDIRMA                     1          2          2

 

            Betonarme yapı elemanlarının boyutlandırılması. Kesit analizleri. Taşıma gücünün saptanması. Kolon, kiriş, döşeme hesapları. Bir yapının çatıdan temele boyutlama hesapları. Çelik yapı elemanlarının boyutlandırılması. Kesit analizleri. Kolon ve kiriş çerçeve hesapları. Burkulma analizi. Ahşap yapı elemanlarının boyutlandırılması. Kolon, kiriş ve çatı hesapları.

 

İMÜ-454 SU YAPILARI TASARIMI                                                          1          2          2

 

            Akarsu enkesitinin çıkartılması. Islak alan ve ıslak çevrenin bulunması. Çökeltim havuz hesapları. İsale kanalının boyutlandırılması. Hidrolik profil ve statik profili tayini. Düşüm yataklarının boyutlandırılması. Bağlamanın kesit ve planlarının çizimi.

 

 

 

İMÜ-456 İNŞAAT MÜH. APLİKASYON                                                  1          2          2

 

            Giriş. Yatay aplikasyon. Bir noktanın aplikasyonu. Yatay aplikasyonda hassasiyet. Yükseklik aplikasyonu. Açı aplikasyonu. Aplikasyonda kullanılan araçlar. Bir doğrultunun aplikasyonu. Parsellerin aplikasyonu. Daire yaylarının (kurplarının) aplikasyonu.

 

İMÜ-458 MÜHENDİSLİKTE ERGONOMİ                                             0          2          1

 

            Ergonominin tanımı. Tarihi gelişim süreci ve kapsam alanı. İşin temel elemanları ve sanayileşme etkisi. İnsanın işe uyumunu etkileyen faktörler. İnsan performans ilişkisi (psikolojik faktörler, fiziki şartlar (ısı, ses-gürültü, ışık-aydınlatma), yaş, cinsiyet etkisi antoropometrik veriler v.b.) Enerjiye dayalı işlerin sınıflandırılması.İş yükü. İş temposu-yorulma ve mola süreleri, çevre faktörlerinin ve çalışma mekanlarının iş yaşamına etkisi ve ergonomik mekan düzenlemeleri. Çalışma ortamında uygun duruş kriterleri. Makinelerin ergonomik kullanımı (ergonomi ve iş etüdü). İş yerlerinde monotonluk ve güvenlik.

 

İMÜ-462 PROJE YÖNETİMİ                                                                     0          2          1

 

            Temel kavramlar. Proje yönetimi kavramı. Proje yönetim sisteminin genel yapısı. Proje yönetiminde bilgisayar kullanımı. Şirket ve proje yönetim yapıları. Proje organizasyonu. Proje yönetim kadrosu. Planlama aşaması.zaman analizi, kaynak analizi, maliyet analizi. Kontrol aşaması. Proje yönetim raporları. CPM Kritik Yörünge yöntemi. MS PROJECT ile proje yönetimi. Bilgi.Mühendislik. Yeni dünya düzeni.

 

İMÜ-464 GİRİŞİMCİLİK                                                                            0          2          1

 

            Girişimciliğin kavramı ve ortaya çıkışı. Küçük işletme çeşitleri. Küçük işletmelerin kuruluş süreleri. Küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman. Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları.

 

 

 
 
Fırat Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Böl. Bşk. 23119 ELAZIĞ/TÜRKİYE Tel : +90 424 2370000 / 5414 Fax : +90 424 2415526
© Her Hakkı Saklıdır.  Web Sorumlusu: Arş. Gör. Ömer BİLHAN
Web Tasarım Erhan AKBAL © 2008