Yönerge ve Yönetmelikler
İletişim
 


KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Adı

T

U

K

KMÜ 501 Yüksek Lisans Semineri

---

---

---

KMÜ 502 Doktora Semineri

---

---

---

KMÜ 503 Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

4

0

4

KMÜ 505 Akışkanlaşma

2

0

2

KMÜ 506 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları

2

2

3

KMÜ 507 Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon

2

0

2

KMÜ 508 İleri Akışkan Yataklar

2

0

2

KMÜ 509 Kimya Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri

2

2

3

KMÜ 511 Taşınım Olayları

3

0

3

KMÜ 512 İleri Taşınım Olayları

3

0

3

KMÜ 513 Sabit Yataklarda Taşınım

2

0

2

KMÜ 514 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

3

0

3

KMÜ 515 İleri Ayırma işlemleri

2

0

2

KMÜ 516 Kimya Müh. İleri Akışkanlar Mekaniği

3

0

3

KMÜ 517 Kimya Müh. İleri Isı Aktarımı

3

0

3

KMÜ 518 Proses Analizi

2

2

3

KMÜ 519 İleri Kütle Aktarımı

3

0

3

KMÜ 522 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

3

0

3

KMÜ 524 ileri Proses Dinamiği ve Kontrolü

3

0

3

KMÜ 525 Biyokimya Mühendisliği

3

0

3

KMÜ 526 Biyoteknoloji

2

2

3

KMÜ 531 Kimya Mühendisliğinde Korozyon ve Malz.Seçimi

2

0

2

KMÜ 532 Kimyasal Teknolojide Özel Konular

3

0

3

KMÜ 533 Gıda Teknolojisi

2

0

2

KMÜ 534 Kimya Mühendisliğinde Gıda Tekniği Uygulamaları

2

0

2

KMÜ 536 İleri Polimer Teknolojisi

2

0

2

KMÜ 537 İleri Yakıt Teknolojisi

2

0

2

KMÜ 538 Endüstriyel Elektrokimya

2

0

2

KMÜ 539 Endüstri Sularının Hazırlanması

2

0

2

KMÜ 541 Ekstraktif Metalurjiye Giriş

2

0

2

KMÜ 542 Ekstraktif Metalurjide Özel Konular

2

0

2

KMÜ 543 Hidro Metalurji

2

0

2

KMÜ 544 Endüstriyel Atıksular, Kontrol ve Arıtımı

2

2

3

KMÜ 545 Atıksularda Ağır Met. Kir. ve Arıtım Yönt.

2

0

2

KMÜ-546 Atıksu Arıtımında Fotokatalitik Yöntemler

2

0

2

KMÜ-547 İyon Değiştiriciler Ve Uygulamaları

2

0

2

KMÜ-548 Metalurjik Artıkların Çevresel Etkileri Ve Değerlendirilmeleri

2

0

2

KMÜ 549 Radyasyonla ısı Transferi

2

0

2

KMÜ 560 Biyosorpsiyon

2

0

2

KMÜ 561 Heterojen Reaksiyonlar

2

0

2

KMÜ 562 Kataliz

2

0

2

KMÜ 563 Kataliz Teknolojisi

2

0

2

KMÜ 564 Biyolojik Sistemlerin Kinet. ve Matematiksel Analizleri

2

2

3

KMÜ 565 Fermentasyon Teknolojisi

2

0

2

KMÜ 566 Enzimler

4

0

4

KMÜ 570 Şeker Teknolojisi

2

0

2

KMÜ 571 Adsorpsiyon ve Uygulamaları

2

0

2

KMÜ 572 Yüzey Aktif Maddeler

2

0

2

KMÜ 573 Fazlararası Kütle Transferi

2

0

2

KMÜ 574 Kimya Mühendisliğinde Mekanik Tasarım

2

0

2

KMÜ- 575 Non-Newtonian Akışkanların Reolojisi

2

0

2

KMÜ-576 Kurutma Teknolojisi -1

2

0

2

KMÜ 599 Yüksek Lisans Tezi

---

---

---

KMÜ 600 Doktora Tezi

---

---

---

KMÜ-601 Uzmanlık Alanı Dersi

4

0

0

---------------------------------------------------------------(T U K)
KMÜ-503 Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik
(4 0 4)

Anlamlı ve üslü sayılar; Grafikle gösterme (düzlemsel ve hacimsel koordinat sistemleri, karma sayılar). Numerik verilerin birinci ve ikinci derece fonksiyonlara dönüştürülmesi (ortalama yöntemi ve Gauss yöntemi) Grafikle denklem çözümü. interpolasyon ve ekstrapolasyon. Çok değişkenli fonksiyonlarda türev (kısmi türevler)Türevin grafikle bulunması mak- simum ve minimum hesapları. integral hesap (tek ve iki değişkenli entegraller, tek katlı ve iki katlı integraller). Adi ve kısmi diferansiyel denklemler, denklem köklerinin sayısal çözümleme ile bulunması Laplace transformasyonları ve diferansiyel denklem çözümlerine uygulanması, yönsüz ve yönlü nicelikler (vektörel hesaplamalar), olasılık ve belirsizlik hesapları.

 

KMÜ-505 Akışkanlaşma (2 0 2)

Akışkanlaşmaya giriş. Genel akışkan yatak davranışları. Kabarcıklanma olayları. Emülsiyon. Faz davranışları. Akışkan fazın davranışları. Katı ile akışkan arasındaki kütle transferi. Kabarcıklı akışkanlaşmada dönüşüm.

 

KMÜ-506 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları (2 2 3)

işlem modellenmesi ve simülasyona giriş. Cebirsel denklemlerin denklem sistemlerinin, adı ve kısmi diferensiyel denklemlerin sayısal çözümü. Akışkanların akışı. Kütle ve ısı transferi. Kinetik işlem dinamiği ve bu alanları kapsayan sistemlere uygulanması.

 

KMÜ-507 Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon (2 0 2)

Optimizasyon türleri. Optimum şartların araştırılması. Doğrusal, doğrusal olmayan ve dinamik programlama. Makrosistem optimizasyon stratejileri. Optimizasyon problemlerinin düzenlenmesi. Sistem modelleri. Pratikte optimizasyon. Kompleks sistemlerin optimizasyonu. Proses akım şemalarına optimizasyon metotların uygulanması.

 

KMÜ-508 İleri Akışkan Yataklar (2 0 2)

Akışkan yatakla yüzeyler arasındaki ısı transferi. Sürüklenme olayları. Sirkülasyon sistemleri. Fiziksel işlemler için dizayn. Katalitik reaktörlerin dizaynı. Katalitik olmayan reaktörlerin dizaynı (gaz-katı reaksiyonlar için).

 

KMÜ-509 Kimya Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri (2 2 3)

Araştırmanın dayandığı ana fikrin tarifi. Araştırmanın gerekliliğininve amacının ortaya konması. Temel ve spesifik bilgilere ulaşım yöntemleri, Deneysel çalışmanın planlanması. Laboratuvar ve pilot çapta cihaz planlama, Malzeme, analitik yöntem ve kimyasal madde seçimi. iş emniyeti belirleme, Mevcut imkanların araştırılması ve yeni ihtiyaçların belirlenmesi. Zamanlama ve iş analizi. Fiyat analizi, Ekonomik ve mali analiz. Uygulamalı olarak bir projenin hazırlanması ve yazımı.

 

KMÜ-511 Taşınım Olayları (3 0 3)

Vektör analizine giriş. Momentum transfer. Viskozite ve Newton kanunu. Süreklilik denkliği. Momentum transfer denkliği. Enerji transferi. ısı iletkenliği. Fourier kanunu. Kütle transferi denkliği. Çok bileşenli sistemler için momentum. Kütle ve enerji transfer denklikleri. Sınır tabakası teorisine giriş.

 

KMÜ-512 ileri Taşınım Olayları (3 0 3)

Momentum, ısı ve kütle tranferlerinin ayrıntılı incelenmesi. Transfer mekanizmaları. Laminer, türbülanslı ve sınır tabakalarda taşınım. Ara yüzey taşınımı, ısı, kütle ve momentumun birlikte transferi. Son araştırmalar ve ileri konular.

 

KMÜ-513 Sabit Yataklarda Taşınım (2 0 2)

Sabit yataklarda akışkan akışı. Partikül dinamiği. Kütle ve ısı aktarımları. Efektif taşınım parametreleri. Sabit yataklarda katalitik olmayan gaz-katı reaksiyonları ve reaksiyon modelleri. Sabit yataklarda zararlı gazların uzaklaştırılması ve yatak modellemesi.

 

KMÜ-514 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği (3 0 3)

Termodinamik kanunlarının ileri düzeyde incelenmesi. Reel gazların ve çözeltilerin özellikleri. Fazlararası ve kimyasal dengeler dahil termodina- mikte ileri konular. Tersinmez olaylar termodinamiği, ısı ve kütle transferlerine uygulanması.

 

KMÜ-515 ileri Ayırma işlemleri (2 0 2)

Ayırma işlemlerinin kullanılış ve karakteristikleri. Basit denge işlemleri. Çok basamaklı işlemler. ikili ve çok bileşenli işlemler ve bilgisayar yöntemleri. Akış hızlarının limit değerleri, kapasite ve cihaz verimlilikleri. Ayırma işlemlerinin enerji ihtiyacı. işlem seçimi, optimum tasarım ve işletim.

 

KMÜ-516 Kimya Müh. İleri Akışkanlar Mekaniği (3 0 3)

KMÜ-517 Kimya Müh. İleri Isı Aktarımı (3 0 3)

 

KMÜ-518 Proses Analizi (2 2 3)

Adi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri. Proses modellemesi. Kademeli işlemler. Çok bileşenli karışımlarda akışkan (buhar-sıvı, gaz-sıvı ve sıvı-sıvı) dengeleri ve ısı hesaplamaları. Reaksiyon kinetiği. Gaz akış sistemleri. Bilgisayar uygulamalı örnekler.

 

KMÜ-519 İleri Kütle Aktarımı (3 0 3)

 

KMÜ-522 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (3 0 3)

Reaksiyon hızı ifadeleri, stokiometri, mekanizmalar ve reaksiyon denklikleri. Kimyasal reaksiyonlu sistemlerde kütle ve enerji denklikleri. Homojen reaktör analizi. Kimyasal ve fiziksel hızların etkileşimi. Heterojen reaktörlerin analizi ve tasarımı. Katalizli ve katalizsiz sistemler. Katalizörlerin bozunması. Reaktörlerin kontrol ve optimizasyonu .

 

KMÜ-524 İleri Proses Dinamiği ve Kontrolü (3 0 3)

Kimya Mühendisliği sistemlerinin değişken durumdaki davranışları. Diferensiyel denklemlerle geçici proses sistemlerinin kantitatif açıklanması. Kontrol sistemlerinin özellikleri, kontrol edilen ve edilmeyen sistemlerin bilgisayar tekniği ile simülasyonu, simülasyon programları kullanarak tasarım.

 

KMÜ-525 Biyokimya Mühendisliği (3 0 3)

Biyokimyasal endüstrilerin ekonomideki yeri. Biyolojik sistemlerin özellikleri. Biyolojik dönüşümlere giriş. Homojen ve heterojen biyolojik sistemlerde kinetik ve kütle transferlerinin etkileşmesi. Biyokimyasal reaksiyon kaplarının tasarımı ve işletilmesi. Ürün arıtma yöntemleri. Endüstriyel uygulamalar.

 

KMÜ-526 Biyoteknoloji (2 2 3)

Gıda Mühendisliği'nde biyoteknolojinin önemi ve uygulamaları. Biyoteknolojik sistemlerin mühendislik analizi. Kinetik ve kütle transferi. Ünitelerin tasarımı ve işletilmesi. Mikroorganizmalarla üretim teknolojisi. Enzim mühendisliği ve teknolojisi. Endüstriyel atıkların giderilmesi ve atıkların değerlendirilmesi. Son gelişmeler.

 

KMÜ-531 Kimya Mühendisliğinde Korrozyon ve Mlz.Seç. ( 2 0 2)

Korozyonun tanımı, endistride korozyonun önemi. Korozyonun elektrokimyasal mekanizması. Korozyon türleri. Korozyon kontrolü, kimya endüstrisindeki yapı malzemeleri, çeşitli kimyasal maddelere (asit,baz ve organik maddeler) göre malzeme seçimi.

 

KMÜ-532 Kimyasal Teknolojide Özel Konular (3 0 3)

Kimyasal teknolojide seçilmiş konular ve son gelişmelerin ışığı altında, özellikle tez konusu ile ilgili konular anlatılacaktır.

 

KMÜ-533 Gıda Teknolojisi (2 0 2)

Gıda teknolojisinin önemi ve uğraşı alanları. Gıda grupları. Gıdaların fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. Gıda muhafaza yöntemleri temel ilkeleri (birim işlemler, dehidrasyon ve kurutma, soğukta saklama ve dondurma, fermentasyon v.b.). Kimyasal prezervasyon. Paketleme sistemleri. Gıda işlemede besin kayıpları.

 

KMÜ-534 Kimya Mühendisliğinde Gıda Tekniği Uygulamaları (2 0 2)

Gıda teknolojisinde uygulanan temel işlemler. ısısal uygulamalar (pastörizasyon, sterilizasyon). Soğuk tekniği uygulamaları (önsoğutma, soğukta depolama, dondurarak işleme). Konsantre işleme (dondurarak konsantre, ters ozmoz, buharlaştırıcılar). Kurutma ve dondurarak kurutma. Gıda işlemede enerji tüketimi ve hesaplamaları. Gıda teknolojisinde mekaniksel işlemler (presleme, filtrasyon, santrifüj).

 

KMÜ-536 İleri Polimer Teknolojisi (2 0 2)

Polimerizasyon kimyası. Kademeli, kondensasyon, katılma, serbest radikal, süspansiyon, emülsiyon, komolimerizasyon mekanizmaları. Endüstriyel önemi olan plastik maddelerin üretim ve özellikleri. Polimerlerin ve polimer çözeltilerinin rheolojisi.

 

KMÜ-537 İleri Yakıt Teknolojisi (2 0 2)

Enerji türleri ve aralarındaki dönüşümler. Gaz, sıvı ve katı yakıtların menşei ve özellikleri. Gaz, sıvı ve katı yakıtların termodinamik, kinetik, ekonomik ve teknolojik açıdan incelenmesi. Yakıt üretiminde modern prosesler. Yanma stokiometrisi ve ekonomisi.

 

KMÜ-538 Endüstriyel Elektrokimya (2 0 2)

Elektrokimya mühendisliği. Klor-alkali endüstrisi.Elektrometalurjik proseslerle metal ekstraksiyonu ve rafinasyon. Diğer inorganik elektrolitik prosesler. Organik elektrosentez. Metal işleme. Bataryalar ve yakıt hücreleri. Su arıtma ve çevre koruma.

 

KMÜ-539 Endüstri Sularının Hazırlanması (2 0 2)

Kazan besleme suları, soğutma suları, proses sularının hazırlanması ve seçilmiş örnekler.

 

KMÜ-541 Ekstraktif Metalurjiye Giriş (2 0 2)

Metalurjide ön hazırlık işlemleri. Metalurjide temel fiziksel işlemler ve temel kimyasal prosesler. Ekstraktif metalurjide genel prensipler ve tipik teknolojik örnekler.

 

KMÜ-542 Ektstraktif Metalurjide Özel Konular (2 0 2)

Demir ve çelik metalurjisi. Hafif metaller metalurjisinden ve ağır metaller metalurjisinden seçme konular.

 

KMÜ-543 Hidro Metalurji (2 0 2)

Hidrometalurjiye uygun mineral kaynakları. Liç prosesleri. Ayırma, saflaştırma ve zenginleştirme prosesleri. Elektrolitik üretim ve saflaştırma prosesleri.

 

KMÜ-544 Endüstriyel Atıksular,Kontrol ve Arıtımı (2 0 2)

Genel bilgi. Kirlilik parametreleri, arıtım-metodları. Alıcı ortam standartları. Endüstriyel atık sulardan örnekler. Gıda endüstrileri. Madencilik ve mineral endüstrileri. inorganik ve organik kimyasal endüstrilerdinden tipik örnekler. Elektrik üreten tesislerin atıkları.

 

KMÜ-545 Atıksularda Ağır Metal Kirliliği ve Arıtım Yönt. (2 0 2)

Ağır metal kirlilik kimyası, kirlilik kaynakları, sularda kirlilik kriterleri ve standartlar. Ağır metal arıtım metodları, kimyasal çöktürme, elektrolitik çöktürme, sementasyon, solvent ekstraksiyonun, ultrafiltrasyon, iyon değişimi ve adsorpsiyon.

 

KMÜ-546 Atıksu Arıtımında Fotokatalitik Yöntemler (2 2 3)

 Fotokimya, fotoelektrokimyasal mekanizma, yarıiletken fotokatalizörler ve etki mekanizmaları, fotoreaktivite. Yarıiletken fotokatalizinin kinetiği, fotokimyasal reaktörler. Kirleticilerin UV fotolizi ile degradasyonu, bazı spesifik bileşiklerin fotokimyasal oksido-redüksiyon reaksiyonları ve degradasyon mekanizmaları. Fotokatalitik sistemlerde ışık şiddeti ve dalga boyu, adsorpsiyon, pH ve ortam özelliklerinin arıtım üzerine etkileri. Fotokatalitik su arıtım sistemleri, pratik uygulama örnekleri.

 

KMÜ-547 İyon Değiştiriciler Ve Uygulamaları (2 0 2)

İyon değişiminin tarihi, iyon değişiminde prensipler, iyon değişiminde denge ve kinetik, katyon ve anyon değiştirici reçinelerin tipleri ve özellikleri, iyon değişiminde işletme ve rejenerasyon, su arıtımında uygulamalar (su yumuşatma, demineralizasyon, spesifik kirleticilerin arıtımı), iyon değişiminin diğer uygulamaları (saflaştırma, kazanma, kataliz), sıvı iyon değiştiriciler ve hidrometalurjideki uygulamaları.

 

KMÜ-548 Metalurjik Artıkların Çevresel Etkileri Ve Değerlendirilmeleri (2 0 2)

Metalurjik üretimlerde ortaya çıkan gaz, sıvı ve katı atıkların ve yan ürünlerin ekoloji-ekonomi-mühendislik çerçevesinde irdelenmesi. Bunların değerlendirilmesi amacıyla uygulanabilecek proseslerin temel prensipleri. Metalurjik katı artıklardan metallerin geri kazanılma yöntemleri. Bakır, demir, krom, alüminyum, çinko, kurşun, uranyum gibi metallerin üretimleri sırasında oluşan artıklar ve değerlendirilmeleri.

 

KMÜ-549 Radyasyonla ısı Transferi (2 0 2)

Kirchoff yasası. Kara cisim tarafından yayımlanan enerji. ışıma yoluyla aktarılan ısı. Açısal faktörler. Net ışıma yöntemi. Gaz ışıması.

 

KMÜ- 560 Biyosorpsiyon (2 0 2)

Biyosorpsiyon tanımı, biyosorpsiyon dengesi, biyosorpsiyon mekanizması. Adsorbsiyon prensiplerinin biyosorbsiyona uygulanması. Biyosorpsi- iyonun uygulama alanları(ağır metallerin giderimi ve geri kazanımı). Farklı tepkime kaplarında biyosorbsiyonun incelenmesi ve model geliştirilmesi.

 

KMÜ-561 Heterojen Reaksiyonlar (2 0 2)

Heterojen prosesler, heterojen reaksiyon tipleri(katalitik ve katalitik olmayan reaksiyonlar). Heterojen reaksiyonların mekanizmaları. Katalizörler. Akışkan-katı katalitik reaksiyonları için hız eşitlikleri. Katalizör deaktivasyonu. Heterojen reaksiyonlarda iç ve dış taşınım prosesleri. Heterojen reaktörler.

 

KMÜ-562 Kataliz (2 0 2)

Heterojen sistemlerde korunum eşitlikleri. Pellet içi kütle aktarımı. Etkinlik faktörü. Heterojen katalitik reaktör tasarımında uygulamalar. Katalizlerin prensipleri ve makanizması. Yüzey kimyası ve yüzey yapısı. Poröz katalizörlerin fiziksel özellikleri ve reaksiyon mekanizmaları.

 

KMÜ-563 Kataliz Teknolojisi (2 0 2)

Kimyasal teknolojide ve yurt ekonomisinde katalizörün rolü ve gelişimi. Kataliz ve katalizörler hakkında genel bilgi; genel kavramlar ve kataliz aktivitesinde elementlerin konumu. Endüstride kullanılan katalizörler; aktivasyon ve deaktivasyon, por yapısının rolü katalizörlerin üretimi, üretim yöntemleri ve kullanılış alanları. Katalizör üretiminde kullanılan cihazlar. Katalizörler konusunda çalışma metodları; katalizörlerin aktivitesi, yapısı ve testlerinin belirlenmesi.

 

KMÜ-564 Biyolojik Sist. Kinetiği ve Matematiksel Analizleri (2 2 3)

Biyolojik sistemlere ait bazı kavramlar, matematiksel moddeller ve tanımları. Madde denkliği ve hız eşitlikleri. Model denklemlerin çözümü. Kesikli, sürekli ve yarı-kesikli sistemlerde oluşan biyolojik olayların (çoğalma, substrat tüketimi, ürün oluşumu, kütle transferi gibi) kinetiği ve bunlara ait matematiksel modellerin PC kullanarak ıSıM simulasyon metodu ile analizlerinin incelenmesi.

 

KMÜ-565 Fermentasyon Teknolojisi (2 0 2)

Fermentasyona giriş. mikrobiyal kinetik. Endüstriyel olarak önemli mikroorganizmaların izolasyonu, saklanması ve geliştirilmesi. Fermtasyonda kullanılan besi yeri ve seçimi. Sterilizasyon. Aşı kültürünün özellikleri ve geliştirilmesi. Gıda fermentasyonu. Endüstriyel olarak önemli kimyasallar, gıda katkı maddeleri, insan sağlığına ait maddelerin üretimi. Ürünlerin kazanımı ve saflaştırılması. Fermentasyon ekonomisi.

 

KMÜ-566 Enizmler (4 0 4)

Enzimlere giriş. Enzimlerin yapısı. Enzimlerin elde edilmesi ve saflaştırma yöntemleri. Enzim reaktörlerinin tasarımı ve kinetiği. Endüstriyel enzim reaktörlerinde işletme sorunları. Enzimlerin immobilizasyonu ve immobilize enzimlerin uygulandığı kimyasal prosesler. Gıda sanayiinde kullanılan enzimler. Enzimatik analizin prensipleri ve uygulama alanları.Enzim spesifikliği tek ve çok substratlı sistemlerde enzimler. Hızlı denge ve sürekli hal yaklaşımı. Enzim aktivitesi ve enzim aktivitesini etkileyen faktörler. Kinetik sabitlerin tayin yöntemleri ve enzim inhibisyonu.

 

 

KMÜ-570 Şeker Teknolojisi (2 0 2)

Karbonhidrat kimyası. ?eker pancarının bileşimi ve teknolojik değeri. Hazırlık işlemleri. ?ekerin ekstraksiyonu ve şerbet üretimi. ?erbet arıtımı. Yeni arıtım yöntemleri. ?erbet koyulaştırma. Rafinasyon ve afinasyon. ?eker fabrikasyonunda işletme kontrolu. Fabrikasyon ekonomisi. Yan ürünlerin değerlendirilmesi. ?eker fabrikalarında atıksu arıtımı.

 

KMÜ-571 Adsorpsiyon Uygulamaları (2 0 2)

Adsorpsiyonla ilgili genel tanımlar. Adsorpsiyon izotermleri. Adsorpsiyonu etkileyen faktörler. Adsorpsiyon termodinamiği. Adsorpsiyon hızı ve dengesi. Adsorpsiyonun kullanıldığı yerler ve yaygın olarak kullanılan bazı adsorbentlerin özellikleri.

 

KMÜ-572 Yüzey Aktif Maddeler (2 0 2)

Yüzey aktif maddelerin özellikleri. Sınıflandırılma yöntemleri.Karışımlarda yüzey aktif maddelerin saptanması. Saf sıvıların yüzey ve arayüzey ilişkileri. Kapilarite faktörleri, diğer fiziksel özelliklerle yüzey gerilimi arasındaki ilişki. Yüzey ve arayüzey geriliminin ölçülmesi.

 

KMÜ-573 Fazlararası Kütle Transferi (2 0 2)

Difüzyon ve kütle iletim mekanizmaları. Kütle aktarım katsayıları. Fazlararası denge. Çok bileşenli sistemlerde arafaz iletimi. Çok bileşenleri sistemler için makroskopik kütle denklikleri. Fazlararası kütle aktarımı ve derişim profilleri. Arayüzey derişimleri. Toplam kütle aktarım katsayıları. Kütle aktarımı ve kimyasal reaksiyon. Film ve penetrasyon teorileri.

 

KMÜ-574 Kimya Mühendisliğinde Mekanik Tasarım ( 2 0 2)

Mekanik tasarıma giriş ve malzeme seçimi. ısı değiştiricilerin mekanik tasarımı. Tank tasarımında kriterler. Düz tabanlı silindirik tanklarda gövde ve çatı tasarımı. Silindirik tanklarda başlık seçimi. Dış basınç altında çalışan başlıklı silindirik tank tasarımı ve elastik kararlılık. Dikey tankların tasarımı ve gövdedeki gerilmeler.

 

KMÜ- 575 Non-Newtonian Akışkanların Reolojisi (2 0 2)

Non-Newtonian akışkanların mekaniği, reolojik sınıflandırılması ve mühendislik uygulamaları. Akışkanların reolojik özellikleri. Polimer sistemlerinin reolojik davranışındaki deneysel gözlemler. Reoloji denklemlerinin geliştirilmesi. Moleküler ve viskoelastik teoriler.

 

KMÜ-576 Kurutma Teknolojisi -1 (2 0 2)

Kurutmanın amacı, kurutma ile ilgili temel kavramlar, kurutmanın kuramsal incelenmesi, kurutmayı etkileyen iç ve dış koşullar. Kuruma evreleri, difüzyon, kapiler akış ve diğer mekanizmalar, kuruma hızı, psikrometrik diyagramların kullanılması. Kurutma sırasında meydana gelen eş zamanlı ısı ve kütle transferi, ilgili diferansiyel denklemelerin farklı sınır şartları ve farklı Biot sayıları için çözümleri. Kurutma sistemleri, kurutucu tiplerinin sınıflandırılması ve kurutucu seçimi. Kimya Mühendisliğinde kurutma uygulamaları.

 

KMÜ-599 Yüksek Lisans Tezi

KMÜ-600 Doktora Tezi

KMÜ-601 Uzmanlık Alanı Dersi (4 0 0)

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında son gelişmelerin ışığı altında, özellikle tez konusu ile ilgili araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi.

Sayfa Başı

 

 

 

 

 

 

 

Personel
Bölüm
Linkler
Dersler
Laboratuvarlar
Mezunlar
Bölümden Haberler
Dökümanlar

 

 

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü-23119 ELAZIĞ
Tel: 04242370000 5506 e-mail