SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE VERİ ANALİZİ YÖNTEMLERİ

Kodu / Türü

SBE 601

AKTS

6

Saat / Hafta (TUK)

324

Dersi veren öğretim Üyeleri

Enstitü Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitime Başlamak

Ders İçeriği

Sağlık alanında araştırma yöntemlerinin tanımı, kullanım alanları, araştırma tipleri, araştırma planlamasında aşamalar, konu seçimi, amaçların belirlenmesi, literatür taraması, hipotezlerin belirlenmesi, evren ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi, örnek seçimi, anket, bilgi formlarının hazırlanması, verilerin toplanması, sınıflandırılması ve analizi, dağılımlar, frekans dağılımlarını tanımlayıcı ölçütler, dağılımın yaygınlık ölçütleri, tablo ve grafik yapım yöntemleri, önemlilik testleri, parametrik ve non-parametrik testler, çoklu analiz yöntemleri, korelasyon ve regresyon analizleri, zaman serileri analizi, biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler, araştırmalarda hata kaynakları,  araştırmanın zamanlama çizelgesinin ve bütçesinin hazırlanması, araştırma raporunun hazırlanması.

 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Temel bilgisayar bilgileri, sağlık bilimlerinde toplanan verilerin tasnifinde ve sunulmasında bilgisayar kullanımı ile ilgili programların kullanımı, sağlık alanında SPSS uygulamaları, programa veri aktarımı, veri tabanında hata denetimi, tablo ve grafik yapımı, istatistiksel analizler, tanımlayıcı istatistik ve bilgisayar (dağılımlar ve histogramlar), ortalamalar arası analizler, varyans analizleri, bağımlı grup oranları, çapraz tablolar ile ilgili istatistiklerde bilgisayar, regresyon-korelasyon analizleri, bilgisayarda ileri analiz yöntemlerini kullanma.

Öğretme Yöntemi

Teorik Ders Anlatımı ve Uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

SPSS ile Biyoistatistik

Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri