HAREKET SİSTEMİ II (KASLAR)

Kodu / Türü

TAN 503

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Genel bir latince terminoloji, anatomiye giriş ve Hareket Sistemi I derslerini almış olmalı.

Ders İçeriği

 

İskelet kası hakkında genel bilgi, Sırt kasları (Musculi dorsi), Üst ekstremite kasları (Musculi membri superiores), Alt ekstremite kasları (Musculi membri inferiores), Baş bölgesi kasları (Musculi capitis), Boyun kasları (Musculi colli), Toraks kasları (Musculi thoracis), Karın kasları (Musculi abdominales) ve inguinal kanal (canalis inguinalis), Pelvik diyafram (diaphragma pelvis) ve ürogenital diyafram (diaphragma urogenitale)

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kas sistemi, insanın yer değiştirmesini sağlayan hareket sisteminin aktif bölümüdür. Hareket sisteminin ve hareketin anlaşılabilmesi için bu sistemin aktif unsurları olan kasların öğretilmesi kaçınılmazdır. Dersin amacı kasların tanıtılması ve fonksiyonlarının öğretilmesidir.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

ARINCI K, ELHAN A: Anatomi, Güneş Kitapevi, Ankara, 1997

AGUR AM: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore

BACKHOUSE KM, HUTCHINGS, RT: A Colour Atlas Of Surface Anatomy: Clinical and Applied Wolf Medical Publications Ltd, London, 1989

BANNISTER LH, BERRY MM, WILLIAMS PL: Gray’s Anatomy, Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed., Churchill Livingstone, London, 1995

DERE F: Anatomi Atlası ve Ders Kitabı, Adana, 1999

FEDERATİVE COMMITTEE ON ANATOMICAL TERMİNOLOGY: Terminologia Anatomica, 1998 Thieme, Stuttgart

MOORE KL, DALLEY AF: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999

NETTER FH: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, Novartis, East Hanover, 1997

PUTZ R, RABST R, TAYLOR AN: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1996

SARSILMAZ M: Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

SINNATAMBY CS: Last’s Anatomy, 10th ed, Churchill Livingstone, London, 1999

SNELL RS: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000