KLİNİK FARMAKOLOJİ

Kodu / Türü

TFT 607      

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

İlaçların farmakokinetik özellikleri:emilim ,dağılım ve eliminasyonları ile ilgili ölçüm ve değerlendirme yöntemleri, ,hepatik, kardiak ve renal hastalıklarda ilaç seçimi ve doz ayarlanması, ilaç metabolitlerinin aktif ve inaktif formlarının tanımlanması ve organizmadaki akıbetleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Klinik karar verme,tedavi planlama, akılcı ilaç kullanımı. Klinik  araştırma sonuçlarının ve verilerin yorumlanması, Kanıta dayalı klinik karar verme sürecinde güncel ve güvenilir kaynakları kullanma, Klinik Farmakolojide temel kavramlar ve araştırmalar, biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik, doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, çocuklarda ve yaşlılarda ilaç kullanımı, hastalıklarda ilaç kullanımı, reçete yazma ilkeleri ve problem ilaç kavramı, ilaç suistimali

 

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp SO, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara

Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, 2001 (İngilizce, 1217 sayfa, 1 cilt)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York,

Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden Farmakoloji

Türk Farmakoloji Derneği Ders Kitabı

Türkiye İlaç Kılavuzu-2007 Formüleri, Editör: Kayaalp, SO