SAĞLIK YÖNETİMİ İLKELERİ

Kodu / Türü

501

AKTS

4

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Yönetim süreci ve yönetsel roller; sağlık hizmeti sunum sistemleri; sağlık hizmetleri teknolojisi; örgütlenme modelleri; stratejik planlama ve pazarlama; kurumlar arası ilişkiler; yönetsel sorun çözme ve karar verme; kalite ve üretimin geliştirilmesi; denetim; risk yönetimi; kaynak sağlama; liderlik; motivasyon; iletişim; insan kaynakları yönetim

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Sağlık yönetiminin tanımı, özellikleri ve tarihsel gelişimi.

Ülkemizde sağlık yönetim anlayışı 

Sağlık çalışanlarının sevk ve idaresi

Sağlık hizmetlerinin planlama, örgütlenme, uygulama ve değerlendirme aşamaları

Sağlık yönetiminde kurumlar arası ilişkiler, yönetsel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma ve bunları değerlendirebilme

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1) Öztek Z, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Sağlık Ocağı Yönetimi. Palme yayınları, 2004, Ankara 2) Eren N. Sağlık Yönetimine Giriş. Somgür Yayıncılık, 2004, Ankara 3) Hayran O, Sur H, Sağlık Hizmetleri El Kitabı. Yüce Yayın, 1998, İstanbul 4) Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi Ltd. Ankara, 1997.