İNSAN-ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Kodu / Türü

THS 622

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Çevre epidemiyolojisi, ekoloji, risk değerlendirmesi, su ve hava kirliliği, atıklar, iklim olayları, radyasyon, gürültü, biyolojik çevre ve kirlenmesi ve çevre ile ilgili sorunların insan sağlığına olan etkileri, yasal düzenlemeler, çevre ile ilgili mevzuat

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Çevre tasnifi

 Çevre kirlenmesi ve alınması gereken önlemler

 Su hijyeni ve suların temizlenmesi, analizi, konu ile ilgili uygulamalar

 Çevre kirliliğinde atıkların önemi ve zararsız hale getirilmesi

 Hava kirliliğinin sebepleri ve önlenmesi

 Çevre kirliliğine karşı yasal önlemler ve ilgili mevzuat

 Küreselleşme ve çevre

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Kışlalıoğlu M, Berkes F,Çevre ve ekoloıji, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1993 2)Akdur R, Çöl M, Işık A ve ark., Halk Sağlığı, Antıp, Ankara, 1998 3)Dirican R, Bilgel N, Halk Sağlığı (Toplum Hakimliği). 2. Baskı, Uludağ Üniversitesi basımevi, Bursa,1993 4)Güler Ç, Çobanoğlu Z, Çevre Sağlığı Mevzuat İndeksi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayını, Aydoğdu Ofset, Ankara, 1996