BAŞ BOYUN VE EKSTREMİTE GELİŞİMİ

Kodu / Türü

THE 632

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Lisansüstü eğitimini Temel Bilimlerde sürdüren Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının bu dersi alması tercih edilmektedir. Ancak hücre ile ilişkili çalışmalar yapan bilim dallarının elemanları da bu dersi alabilir

Ders İçeriği

Baş ve boyunun tipik görünüm özellikleri mezenşimal doku sütunlarından oluşan ve birbirinden farengeal cep ve yarıklarla ayrılan Farengeal arkuslar tarafından oluşturulur. Farengeal arkuslardan; maxilla, mandibula, zigomatik kemik kulak kemikleri, temporal kemik, hiyoid kemik, larengeal kıkırdaklar oluşur. Farengeal cep endoderminden paratiroid ve timus bezi, orta kulak boşluğu, östaki borusu, tonsilla palatina gelişir. Farengeal yarıklardan sadece dış kulak yolu gelişir.İskelet kasları paraksiyel mezodermden gelişirken düz kas hücrelerinin çoğu ve kalp kası fibrilleri ; splanknik mezodermden ortaya çıkar.Gelişimin 3. haftasının sonunda orta hattın her iki yanındaki mezodermde interselüler yarıklar belirir.Bu boşlukların kaynaşması sonucu, somatik ve splanknik mezoderm tabakaları ile çevrili bir intraembryonik kölom boşluğu oluşur.Embriyonun sefalokaudal ve transvers yönlerde katlanmasıyla intraembriyonik kölom boşluğu torasik bölgeden pelvik bölgeye doğru uzanır.Somatik mezoderm peritoneal, plevral ve perikardial boşlukların dış yüzünü örten seröz zarların parietal tabakasını, splanknik mezoderm ise akciğer, kalp ve karın içi organların seröz zarlarının visseral tabakasını oluşturur

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Baş, boyun, kas dokusu, vücut boşlukları ve seröz membranların prenatal dönemdeki gelişimlerini ve genetik ve çevresel etkenlerle bu yapılar ile ilgili meydana gelmesi olası malformasyonları anlatmayı amaçlamaktadır

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, seminer çalışmaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Medical Embryology (T.W SADLER), Developing Human (Keith L. Moore)