KLİNİK İMMÜNOLOJİ

Kodu / Türü

TİM 622

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Fagositik disfonksiyon hastalıkları, kompleman eksiklikleri, atopik hastalıklar, anaflaksi, immünoregülasyon, immünosupresyon, immünostimülasyon, immünoterapi, romatolojik hastalıklar, otoimmün endokrin hastalıklar, vaskülitler, otoimmün gastrointestinal hastalıklar, otoimmün renal hastalıklar, otoimmün dermatolojik hastalıklar, otoimmün nörolojik hastalıklar, üreme ve immün sistem, immün sistem neoplazileri ve tanıda kullanılan immünolojik laboratuvar  testleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İmmün disfonksiyonlar hakkında bilgi sahibi olması organa, sisteme, türe spesifik otoimmün hastalıkların neler olduğunu bilmesi bunların tanı yöntemleri ve laboratuar uygulamaları açısından deneyim sahibi olunması istenmektedir.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve laboratuvar uygulaması. Otoimmün antikor saptanması yöntemleri IFA ve ELISA uygulamaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Medical Immunology LangeMedical Book