ENFEKSİYON İMMÜNOLOJİSİ

Kodu / Türü

TİM 623

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Bakteriyel, viral, fungal ve paraziter enfeksiyonlara karşı immün yanıtın incelenmesi.  Virüslere karşı doğal bağışıklık, virüslerin hücre içine giriş yolları ve kullandıkları özel reseptörleri. Bakterilere karşı immün yanıt bakteriyel komponentlerin tanınma yolları, Toll like reseptörler, mikrobisidal aktivite, bakterilerin fagositozdan kaçış mekanizmaları. Paraziter enfeksiyonlarda görev alan immün hücreler ve etki mekanizmaları, parazitlerin immün sistemden kaçış mekanizmaları, Th1 ve th2 yanıtının parazitozlardaki önemi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bakteriyel, viral, fungal ve paraziter enfeksiyonlara karşı immün yanıtın incelenmesi ve enfeksiyon ajanlarına karşı gerek spesifik gerekse nonspesifik yanıtın nasıl geliştiği görev yapan hücrelerin neler olduğu ve önemleri konularında bilgi ve deneyim kazandırılacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Medical Immunology LangeMedical Book İmmünology Kaya Kılıçturgay, Tıp ve Diş hekimliğinde Mikrobiyoloji Ed.Tevfik Cengiz, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji Ed.Şemsettin Ustaçelebi