MOLEKÜLER KLONLAMAYA GİRİŞ

Kodu / Türü

TTB  523 

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Moleküler genetik dersini başarı ile tamamlamış olmak

Ders İçeriği

Gen klonlamasının tarihçesi, tanımı ve önemi, gen klonlamada gerekli olan araç ve gereçler, biyoteknolojideki önemi, vektörler, plazmidler, palindrom, restriksiyon enzimleri ve klonlama

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bu derste öğrenciler klonlamada kullanılan viral ve non-viral vektör sistemlerini tanıyabilecekler, gen kütüphanelerini öğrenecekler ve klonlanan genlerin ekspresyon aşamaları için gerekli olan basamakları görecekler, hibridizasyon tekniklerinde kullanılan probların sentezi, işaretlemeleri gibi basamakları tanıyacaklar ve in- vitro klonlama yöntemi olan PCR, RT-PCR, kantitatif PCR gibi yöntemlerin kullanım alanlarını öğreneceklerdir.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders, moleküler laboratuvar uygulamaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Molecular Clonning I-II-III

2- Advanced Molcular Biology

3- Gene Clonning

4- Moleculer Biology of the Cell

5- The Human Moleculer Genetics

6- Moleculer Biology of the Gene

7- Konu ile ilgili süreli yayınlar

8- İnternet