Anasayfa

 

               DERS İÇERİKLERİ

 

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

 

 

 

*

Genel Bilgi

*

Yönetim

*

Akademik Kadro

*

İdari Kadro

*

Anabilim Dalları

*

Dersler

*

Linkler

*

Duyurular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

5. YARI YIL (GÜZ)

     SOS 321   KLİNİK PSİKOLOJİSİ

     Klinik psikolojisinin tanımı ve alanı, anormal davranış hakkında görüşler, akıl hastalıklarının nedenleri, duyum ve idrake ait bozukluklar, hareket (motor) bozuklukları, konuşma bozuklukları, aşırı kinetik bozukluklar, hafıza bozuklukları, istek, his ve heyecan bozuklukları, psikonevrozlar (histeri, psikasteni, nevrasteni), fonksiyonel psikozlar (şizofreni, siklofreni, paranoya, epilepsi) organik psikozlar (kafa travmaları, intan, salgı bezi, kuduz bozuklukları), damar sertliğine bağlı psikozlar, frengi psikozu, toksikomani, alkol psikozları, psikopat kişilik bozuklukları, kişiliğin ölçülmesi, klinik psikolojide tedavi yöntemleri (psikoterapi, hipnoz ve tıbbi tedavi).

  SOS 305   KLASİK SOSYOLOJİ TEO. II

     Sosyolojinin yeniden sistemleştirilmesi, Klasik Sosyoloji Teorileri temsilcilerinin teorik görüşlerine devam.

  SOS 317   DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ

     Değişim sosyolojisinin tanımı, konusu, amacı ve sınırları, değişim sosyolojisi ile ilgili bazı temel kavramlar, Sosyal değişmeye bakış açıları, değişim sosyolojisi alanında yapılacak araştırmalarda göz önünde bulundurulmasında fayda görülen bazı genel tavsiyeler, Determinizm (gerekircilik) ve sosyal değişme, bazı faktör ve/veya yaklaşımların sosyal değişmedeki yeri ve önemi, çağımızdaki hızlı değişme ve bu değişme ile ilgili bazı sosyal sorunlar, Sosyolojinin kuruluş dönemindeki bazı sosyologların sosyal değişme ile ilgili görüşleri, Bazı çağdaş sosyologların sosyal değişme ile ilgili görüşleri.

  SOS 309   SOS. BÜNYE VE MAKRO EKO.

     Sosyal bünyenin temel elemanları ve makro ekonomi ilişkisi; sosyal bünyenin makro ekonomik gelişmelere etkisi, gelir sirkülasyonu, milli gelir ve unsurları, istihlak fonksiyonu, tasarruf ve yatırım, dış ticaret, devlet harcamaları, para ve banka, makro ekonomi politikası, ekonomik kalkınma ve büyüme.

  SOS 319   İNSAN FELSEFESİ

     İnsan felsefesinin ana problemleri, Bu problemlerin arka planı ve bugünkü gelişme yönleri.

  SOS 337   SEMİNER

     Bölüm öğretim elemanlarından birinin veya ikisinin yönetiminde belirli bir konuda öğrencilerin inceleme ve araştırma yapmaları ve çalışmalarını birer raporla dershanede sunarak tartışmaları.

  SOS 341   YAB.DİLDE SOS. MET.İNC.I

     Yabancı dilde yazılmış sosyoloji kaynaklarından metinlerin incelenmesi.

   SOS 347   SOSYAL YAPI ANALİZLERİ I

     Yapı ve sosyal yapı kavramlarının tanımları, sosyolojinin yapmış olduğu sosyal yapı çalışmalarının incelenmesi, toplum türlerine göre sosyal yapı incelemeleri, gelişmekte olan ülkelerin sosyal yapı incelemeleri örneklerinin gözden geçirilmesi.

6. YARI YIL (BAHAR)

 

   SOS 332   SANAT FELSEFESİ

     Estetiğe dair genel bilgiler, ilkçağ filozoflarında estetik, Alman estetikçileri, İngiliz estetikçileri, diğer estetikçiler, sanat sorunları, sanat eserlerinin yaratılması, güzel ve güzel ile ilgili problemler, estetik duygular, şiir estetik yargılar.

  SOS 314   EKOMİK SOSYOLOJİ

     Ekonomik kavramların sosyal bünyedeki değerlendirilmeleri, yerleri, ve önemleri, ayrıca ekonomik sistemler ile sosyal sistemler arasında karşılaştırmalı analizler.

  SOS 306   TÜRK SOSYOLOGLARI I

     Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi, Ziya Gökalp ile Prens Sabahattin'in sosyolojik görüşlerinin incelenmesi.

  SOS 346   DİL FELSEFESİ

     Dil felsefesinin ilgi alanı, 18. Ve 19. yüzyılda dil bilimi hakkındaki düşünceler (dil teorileri), klasik etno-linguistik, sistematik dil felsefesi, çağdaş dil felsefecileri ve görüşleri.

  SOS 318   SUÇ SOSYOLOJİSİ

     Suç ve suçluluk kavramı, suç sosyolojisinin önemi ve gereği, suçun doğuş sebepleri, Kriminoloji ve kriminal sosyolojinin tarihi gelişimi ve çağdaş bakış açıları, suç faktörleri, suç ve suçluların sınıflandırılması, önleme ve ıslah metodu.

  SOS 342   YAB.DİLDE SOS.METİN İNC.II

     Yabancı dilde yazılmış sosyoloji kaynaklarından metinlerin incelenmesi.

  SOS 360   KLASİK MANTIK

     Klasik mantık da kavram ve terim, kavram çeşitleri, önerme, önerme çeşitleri, kıyas, kıyas çeşitleri, analoji ve tümevarım.

  SOS 320   SOSYAL PSİKOLOJİ

     Sosyal psikolojinin doğuşu, tarihsel gelişimi, alanı, sosyal psikolojinin yöntemleri, birey ve sosyo-kültürel ortam (çocukta rol özdeşimi, kalıplama-yönlendirme, sembol kullanma, tercih gelişimi, psiko-analitik görüş ), sosyalleşme, kültür ve kişilik (ahlak gelişimi, ceza ve vicdan gelişimi), kültür-kişilik ilişkileri ve çeşitli teoriler, sosyal değişme ve kişilik değişmesi, çocuklarda psiko-sosyal gelişme, kişilerin algılanması, iletişim ve propaganda, grup yapısı ve dinamiği, rol sorunu.